Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – ds. budownictwa w Referacie Budownictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Popielowie

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW

Na podstawie art. 11 art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. ,poz. 530)

Wójt Gminy Popielów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – ds. budownictwa w Referacie Budownictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13

Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące wymagania:

 1. Wymagania niezbędne :
 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko, poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe o profilu pozyskiwanie i zarządzania projektami unijnymi i krajowymi, nauki inżynieryjno-techniczne, w tym inżynieria środowiska, nauki ścisłe i przyrodniczne, budownictwo, nauki o polityce i administracji,
 4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.),
 6. znajomość przepisów: podstawowych aktów prawnych związanych z problematyką związaną z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym znajomość zagadnień dotyczących polityki UE i polityki regionalnej UE na lata 2021-2027, znajomość zasad realizacji programów/projektów/działań finansowanych ze środków zewnętrznych, znajomość przepisów prawnych dotyczących funduszy unijnych, zamówień publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań,
 7. staż pracy - minimum 2 lata (mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej),
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 9. nieposzlakowana opinia.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z przygotowaniem, wdrażaniem, rozliczaniem i monitorowaniem projektów współfinansowanych ze środków UE i innych programów pomocowych,
 2. ukończone kursy/ szkolenia z zakresu funduszy zewnętrznych,
 3. umiejętność biegłej obsługi komputera oraz podstawowych urządzeń biurowych,
 4. umiejętność organizowania pracy własnej,
 5. inicjatywa, odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność, zaangażowanie, komunikatywność, odporność na stres,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. znajomość podstaw funkcjonowania administracji samorządowej,
 8. znajomość topografii Gminy Popielów,
 9. prawo jazdy kat.B,

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. bieżące monitorowanie działań zewnętrznych i dostępności funduszy umożliwiających pozyskiwanie środków pozabudżetowych krajowych i zagranicznych w tym z Unii Europejskiej,
 2. analiza możliwości finansowania projektów z programów europejskich i pozaeuropejskich,
 3. przygotowywanie projektów współfinansowanych z zewnętrznych środków finansowych,
 4. przygotowywanie niezbędnych danych do dokumentacji aplikacyjnej i obligatoryjnych załączników do wniosków oraz składanie dokumentacji aplikacyjnej (w formie elektronicznej lub papierowej) związanej z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na projekty inwestycyjne,
 5. składanie i śledzenie toku załatwiania spraw,
 6. koordynowanie działań zmierzających do zawarcia umów o dofinansowanie projektów,
 7. przygotowywanie innych dokumentów np. umowy, harmonogramy, zestawienia, oświadczenia, sprawozdania związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych,
 8. utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucją zarządzającą/ wdrażającą/ pośredniczącą i z opiekunami projektów,
 9. monitorowanie i kontrolowanie zgodności realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE i innych środków pomocowych, z zawartymi umowami i obowiązującym prawem,
 10. przekazywanie zaleceń pokontrolnych i monitoring ich wdrożenia,
 11. poszukiwanie partnerów do realizacji projektów partnerskich zgodnie z ustawą wdrożeniową i ogłoszeniami konkursowymi,
 12. prowadzenie działań promocyjnych dla zadań realizowanych ze środków zewnętrznych zgodnie z wytycznymi w tym zakresie,
 13. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań,
 14. współdziałanie z wydziałami i referatami urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie pozyskiwania środków pomocowych,
 15. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. praca w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie na parterze (budynek wyposażony jest windę),
 2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy, (praca w poniedziałek od 8oo do 17oo, wtorek -

czwartek od 730 do 1530 , w piątek od 7oo do 14oo),

 1. umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony

(po odbyciu służby przygotowawczej, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym),

 1. wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1960 z późn. zm.) oraz Regulaminem Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Popielowie,
 2. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Popielowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony: www.bip.popielow.pl),
 3. życiorys z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 4. oświadczenie kandydata potwierdzające obywatelstwo,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (certyfikaty językowe, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach etc.) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 7. kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, a w przypadku trwania stosunku pracy – oświadczenie kandydata o pozostawaniu w zatrudnieniu,
 8. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata, o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na w/w stanowisku,
 11. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, *
 12. oświadczenie kandydata o następującej treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz.530).

 

Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być opatrzone jego własnoręcznym podpisem.

*Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. ,poz.530).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Urzędu Gminy w Popielowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds. budownictwa w Referacie Budownictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Popielowie” w terminie do dnia 26.04.2024 r. do godz. 14.00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77/4275822 wew. 50.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozpoczęcia II etapu naboru.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Popielowie przy ul. Opolskiej 13 ( pok. 27) oraz na stronie Biuletynu Informacji (BIP).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.popielow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Popielowie po zakończeniu procedury naboru.

Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem , określonym w ogłoszeniu o naborze.

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów jest Wójt Gminy Popielów zwany dalej ADO (Administrator Danych Osobowych).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail : iod@popielow.pl lub listownie na adres siedziby administratora.
 3. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia naboru na w/w stanowisko.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów rekrutacji przez Urząd Gminy w Popielowie jest ustawa z dnia 26.06.1974 r. (art. 221 ) Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 5. Informacja o wyniku naboru, w tym dane wybranego kandydata: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie www.bip.popielow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
  w Popielowie, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego wyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
  z prawem z przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.
 10. Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostali wybrani na w/w stanowisko będą możliwe do odbioru po 3 miesiącach od chwili ogłoszenia wyników naboru.
  W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one zniszczone w terminie do 6 miesięcy od chwili ogłoszenia naboru.

 

Wójt
Sybilla Stelmach

DOCXkwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.docx (14,52KB)

Skany:

PDFZARZĄDZENIE NR 120-180-2024 Wójta Gminy Popielów z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. budownictwa w referacie budownictwa i ochrony środowiska.pdf (41,03KB)
PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa w referacie budownictwa i ochrony środowiska.pdf (284,87KB)
DOCXkwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.docx (14,52KB)

PDFInformacja o wynikach naboru na stanowisko ds. Budownictwa w Referacie Budownictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Popielowie (167,95KB)

Pliki w formie dostępnej cyfrowo:

PDFZARZĄDZENIE NR 120-180-2024 Wójta Gminy Popielów z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. budownictwa w referacie budownictwa i o.pdf (106,24KB)
PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa w referacie budownictwa i ochrony środowiska dostępny.pdf (253,95KB)
DOCXkwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.docx (14,52KB)

PDFInformacja o wynikach naboru na stanowisko ds. Budownictwa w Referacie Budownictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Popielowie (101,42KB)