Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. : Organizacja zabezpieczenia służby ratowniczej na kąpielisku „Przystań Wodna w Nowych Siołkowicach” w okresie od 22 czerwca 2024 roku do 01 września 2024 roku

Popielów, 13.03.2024 r.

Wójt Gminy Popielów
46-090 Popielów, ul. Opolska 13

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. : Organizacja zabezpieczenia służby ratowniczej na kąpielisku „Przystań Wodna w Nowych Siołkowicach” w okresie od 22 czerwca 2024 roku do 01 września  2024 roku

 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
 1. należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
 2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Propozycja cenowa na zadanie pn.: Organizacja zabezpieczenia służby ratowniczej na kąpielisku „Przystań Wodna w Nowych Siołkowicach” w okresie od 22 czerwca 2024 roku do 01 września 2024 roku
 3. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
 4. propozycja winna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
 5. propozycja winna obejmować całość zamówienia.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

- przedmiotem zamówienia jest organizacja zabezpieczenia służby ratowniczej na kąpielisku „Przystań Wodna w Nowych Siołkowicach” polegająca na zabezpieczeniu bezpieczeństwa użytkownikom wyznaczonego terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- teren wyznaczony obejmuje powierzchnię w tym:

 1. strefa dla nieumiejących pływać,
 2. strefa dla umiejących pływać,
 3. wydzielony brodzik dla dzieci,

- realizacja zadania obejmuje okres od 22 czerwca 2024 roku do 01 września 2024 roku

- dyżur służby ratowniczej  pełniony będzie codziennie w godzinach od 11.00 do 19.00 przez trzech ratowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- w uzgodnieniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dopuszcza się możliwość zatrudnienia ratownika z terenu gminy Popielów,

- podmiot ubiegający się o wykonanie w/w usługi musi posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie w organizacji i wykonaniu zamówienia,

- zadanie musi być wykonywane przy pomocy personelu posiadającego wymagane prawem dla tego typu zadań kwalifikacje i uprawnienia,

- zamawiający przekaże wykonawcy sprzęt i wyposażenie, którego jest właścicielem zgodnie z wykazem (załącznik nr 2),

- zamawiający przekaże wykonawcy zaplecze dla dyżurujących na kąpielisku ratowników (brak możliwości przebywania zwierząt),

- obowiązkiem wykonawcy będzie uzupełnienie brakującego wyposażenia celem zgodnego z przepisami zabezpieczenia kąpieliska (w tym zabezpieczenie łodzi ratunkowej),  

- odbiór i zdanie sprzętu, który jest własnością zamawiającego nastąpi w formie protokołu zdawczo – odbiorczego,

- w przypadku utraty lub uszkodzenia sprzętu, którego właścicielem jest zamawiający, wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia sprzętu i przekazania na własność zamawiającemu – nie dotyczy to zużycia sprzętu wynikającego z normalnego użytkowania,

- ponadto obowiązkiem wykonawcy jest sprawowanie całodobowego nadzoru nad sprzętem i wyposażeniem wykorzystywanym na kąpielisku oraz zapewnienie wyżywienia i wody mineralnej dla ratowników,

- wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia w terminach pozwalających na uruchomienie kąpieliska od dnia 22 czerwca 2024 roku od godziny 11.00 zgodnie z poniższym harmonogramem działań:

 • przeprowadzenie wizji lokalnej kąpieliska – penetracja przez odpowiednie służby ratownicze obszaru wodnego, w tym ukształtowania dna obszaru wody wyznaczonego do kąpieli na zbiorniku wodnym w Nowych Siołkowicach,
 • dokonanie oceny jakości sprzętu i wyposażenia posiadanego przez zamawiającego pod kątem przydatności do realizacji zadania,
 • uzupełnienie brakującego sprzętu i wyposażenia do organizacji kąpieliska z zasobów własnych,
 • wyselekcjonowanie grupy ratowników do dyżurów na kąpielisku w Nowych Siołkowicach,
 • transport łodzi i innego niezbędnego na kąpielisku sprzętu i wyposażenia, w tym odbiór    i transport na kąpielisko sprzętu i wyposażenia stanowiącego własność zamawiającego,
 • wytyczenie i wykonanie miejsca przeznaczonego do kąpieli,
 • demontaż sprzętu z kąpieliska po sezonie letnim – nie wcześniej jak w dniu 01 września 2024 roku po zakończeniu służby ratowniczej czyli po godzinie 19 i przewiezienie sprzętu stanowiącego własność zamawiającego do siedziby zamawiającego w godzinach urzędowania.

Harmonogram nie przewiduje innych czynności, które zgodnie z wiedzą przyjmującego zamówienie powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – czynności te przyjmujący zamówienie wykona staraniem i siłami własnymi.

Zamówienie nie obejmuje usług komunalnych niezbędnych do wykonywania na kąpielisku i najbliższym obszarze, tj. sprzątania, wywozu nieczystości, zabezpieczenia sanitarno-higienicznego, w tym badań jakości wody, które zamawiający wykona we własnym zakresie.

 Wymagany termin realizacji umowy:  22.06.2024 r. – 01.09.2024 r.   

 

 1. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:
 • cena - 100%
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny .
 • Wykonawca przyjmując zamówienie do realizacji oświadcza, że nie istnieją  w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2023.1497 t.j. z dnia 2023.08.02 ze zm.).

 

 1. Wykonawca przedkładając propozycję cenową (ofertę) składa następujące dokumenty:
 1. formularz propozycji wg załączonego wzoru,
 2. Plan kosztów zabezpieczenia służby ratowniczej wg. indywidualnych wyliczeń.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

 • wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
 • obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,

Cena podana przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy  jest  obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

 1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową wraz z pozostałymi dokumentami  należy złożyć w terminie do dnia 21.03.2024  do godz. 1530 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w

Kancelarii Urzędu Gminy w Popielowie przy ul. Opolskiej 13.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed  terminem upływu jej składania.

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą są:

Pan Rafał Kołodziej – Inspektor ds. Programów Pomocowych (77) 427 58 58

 1. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Umowa będzie zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielania zamówienia z uwagi na brak wystarczających środków w budżecie.

 

W załączeniu:

 1. Wzór druku dla „propozycji cenowej”,
 2. Wykaz sprzętu udostępnionego przez Zamawiającego,
 3. Organizacja kąpieliska „Przystań Wodna w Nowych Siołkowicach”.

PDFZapytanie ofertowe na realizację zadania pn. : Organizacja zabezpieczenia służby ratowniczej na kąpielisku „Przystań Wodna w Nowych Siołkowicach” w okresie od 22 czerwca 2024 roku do 01 września 2024 roku (156,50KB)

PDFOrganizacja kąpieliska „Przystań Wodna w Nowych Siołkowicach” (209,27KB)
DOCWzór druku dla „propozycji cenowej” (45,50KB)
PDFWykaz sprzętu udostępnionego przez Zamawiającego (97,60KB)

PDFZbiorcze zestawienie ofert (293,48KB)