Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory uzupełniające ławników kadencji 2024-2027

W związku z niewystarczającą liczbą ławników wybranych na kadencję 2024-2027 orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Opolu do Rady Gminy zwrócił się Prezes Sądu Okręgowego w Opolu z prośbą o dokonanie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024‑2027:
do Sądu Okręgowego w Opolu – 1 ławnik.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.):

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikiem nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kto może zgłaszać kandydatów na ławników:

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

  • prezesi właściwych sądów,
  •  stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
  •  oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się następujące dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącego zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wyrobienie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia:

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Termin zgłaszania kandydatów na ławnika upływa 31 stycznia 2024 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławnika sądowego można odbierać oraz składać wypełnione wraz z kompletem załączników w Urzędzie Gminy w Popielowie, w Referacie Organizacyjnym I piętro pokój nr 28, w terminie do 31 stycznia 2024 r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Karty dostępne są również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.popielow.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.popielow.pl i na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow

Informacji związanych z wyborami ławników udziela Biuro Rady Gminy tel.: 77 427 58 26.

Załączniki do pobrania:
- Karta zgłoszenia kandydata na ławnika,
- Lista osób zgłaszających kandydaturę,
- Oświadczenia,
- Zapytanie o karalność.

PDFINFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2024-2027 (472,04KB)

PDFInformacja prezesa Sądu Okręgowego w Opolu o liczbie ławników wybieranych w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027 (36,12KB)

PDFWyciąg z ustawy o ustroju sadów powszechnych (570,69KB)

Karta zgłoszenia kandydata:
plik dostępny cyfrowo: PDFKarta zgłoszenia kandydata na ławnika (478,29KB)
plik edytowalny: RTFKarta zgłoszenia kandydata na ławnika (103,71KB)

Lista poparcia kandydata na ławnika w przypadku zgłoszenia przez grupę mieszkańców:
plik dostępny cyfrowo: PDFLista osób zgłaszających kandydaturę (140,99KB)
plik edytowalny: DOCXLista osób zgłaszających kandydaturę (12,90KB)

Oświadczenia kandydata na ławnika dołączane do zgłoszenia:
plik dostępny cyfrowo: PDFOświadczenia 2023.pdf (180,08KB)
plik edytowalny: DOCXOświadczenia kandydata na ławnika (12,43KB)

Formularz zapytania o karalność:
plik dostępny cyfrowo: PDFFormularz zapytanie o karalność (226,13KB)
plik edytowalny: RTFFormularz zapytanie o karalność (98,18KB)