Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursach na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Wójt Gminy Popielów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo‑rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z podziałem na dwa rodzaje zadań:

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwijanie rożnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Popielów,
2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w rożnych dyscyplinach sportu:
Skan:
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia 0050/947/2023 - Ogłoszenie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (318,48KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia 0050/947/2023 - Ogłoszenie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (582,33KB)

2. Ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej z podziałem na dwa rodzaje zadań:

1) ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej poprzez pielęgnację w środowisku domowym osób chorych niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów,
2) ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej poprzez rehabilitację leczniczą dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
Szczegółowy opis ogłoszenia:
Skan:
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia 0050/947/2023 - Ogłoszenie Ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna (299,97KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia 0050/947/2023 - Ogłoszenie Ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna (578,43KB)

Klauzula informacyjna RODO:
Skan: Klauzula informacyjna RODO (572,29KB) 
Plik w formie dostępnej: Klauzula informacyjna RODO (735,58KB) 

Do pobrania:

Wzór oferty

wersja do druku:
Wzór oferty na realizację zadania publicznego (129,87KB)
Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (97,29KB)

wersja edytowalna:
Wzór oferty realizacji zadania publicznego (51,25KB)
Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (96,56KB)

Indywidualna karta oceny oferty

Skan:
PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia 0050/947/2023 - Indywidualna Karta Oceny Oferty (187,54KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia 0050/947/2023 - Indywidualna Karta Oceny Oferty (638,73KB)

Zarządzenie Nr 0050/947/2022 Wójta Gminy Popielów z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku


WÓJT GMINY POPIELÓW
zaprasza
organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571)
do kandydatów na członków komisji konkursowej 

1.    Zadaniem komisji konkursowej będzie ocena ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w 2024 roku zadań publicznych samorządu gminnego w zakresie:

  • Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • Ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.

2.    Tryb powołania i zasady działania komisji określa Rozdział 12 Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 przyjętego uchwałą Nr LXVII/495/2023 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2023 roku.

3.    Udział w pracach komisji jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

4.    Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie. Osoba zgłaszana do składu komisji konkursowej musi spełniać łącznie następujące kryteria:

  • nie reprezentuje organizacji lub podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert,
  • nie pozostaje wobec organizacji lub podmiotu biorącego udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

5.    Wójt Gminy Popielów zarządzeniem określi imienny skład komisji konkursowej, regulamin pracy komisji konkursowej oraz wskaże przewodniczącego komisji.

6.    Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy może zgłosić do składu komisji tylko jednego kandydata.

Pisemne zgłoszenie kandydata na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) należy złożyć do dnia 21 grudnia 2023 roku (decyduje data wpływu) w siedzibie Urzędu Gminy Popielów ul. Opolska 13.

Skan zaproszenia: PDFZaproszenie Wójta Gminy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej (58,50KB)

Formularz zgłoszenia kandydata:
Plik w formie dostępnej cyfrowo: PDFFormularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej (430,88KB)
Formularz w formie edytowalnej: DOCXFormularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej (14,67KB)

Klauzula informacyjna RODO - plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA - RODO (413,93KB)


Wójt Gminy Popielów powołuje Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert w konkursach na realizację zadań publicznych w zakresie:
· wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
· ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej

Skan:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/956/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2024 r. (43,13KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/956/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2024 r. (500,75KB)


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej

Skan:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/957/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej (103,05KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/957/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej (454,05KB)


Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Skan:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/966/2024 z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (130,37KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/966/2024 z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (668,48KB)


Wójt Gminy Popielów ogłasza od dnia 16.02.2024 r. otwarty konkurs ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2024, zwanego dalej Programem.

Program jest uzupełnieniem świadczeń rehabilitacyjnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ze względu na ograniczenia dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia bezpośrednio na terenie gminy, Program uzupełni potrzeby zgłaszane przez mieszkańców gminy i zapewni dostęp do bezpłatnych świadczeń rehabilitacyjnych bezpośrednio na terenie Gminy Popielów.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.).

Udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych odbywać się będzie wyłącznie w podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie Gminy Popielów.

Świadczenia w ramach Programu udzielane będą dobrowolnie i bezpłatnie, aż do wyczerpania środków.

Świadczenie finansowane z budżetu Gminy Popielów nie może być finansowane równocześnie z innych źródeł, dotyczy to w szczególności świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Skany:

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/978/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2024 (421,20KB)

PDFKlauzula informacyjna z art 13 RODO.pdf (533,17KB)

PDFWzór oferty - Rehabilitacja 2024 (100,28KB)

Pliki w w formie dostępnej:

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/978/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2024 (507,23KB)

PDFWzór oferty - Rehabilitacja 2024 (436,30KB)

Wzór oferty w formie edytowalnej:

DOCXWzór oferty - Rehabilitacja 2024 (14,59KB)


Wójt Gminy Popielów powołuje komisję konkursową do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów w roku 2024

Skan:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/979/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2024 (49,92KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/979/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2024 (433,68KB)


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2024

Skan:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/1005/2024 z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2024 (61,86KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/1005/2024 z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2024 (272,77KB)