Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola publicznego w Popielowie ul. Powstańców 26, 46-090 Popielów

Wójt Gminy Popielów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora przedszkola publicznego w Popielowie ul. Powstańców 26, 46-090 Popielów

Organ prowadzący przedszkole: Gmina Popielów z siedzibą w 46-090 Popielów przy ul. Opolskiej 13.

Nazwa i adres przedszkola, którego dotyczy konkurs: Przedszkole Publiczne w Popielowie ul. Powstańców 26, 46-090 Popielów.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449 z  późn. zm.).

 1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
  1. Posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce.
  2. Ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
  3. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego.
  4. Uzyskał:
   1. co najmniej bardzo dobrą ocenę w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo
   2. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa art. 63 ust. 12 tej ustawy;
  5. Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
  6. Ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
  7. Nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karty Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.
  8. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  9. Nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
  10. Nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.).
  11. W przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
 2. Stanowisko dyrektora przedszkola publicznego może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
  1. Posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, oraz
  2. Spełnia wymagania określone w części I. pkt 2-11.
 3. Stanowisko dyrektora w przedszkolu publicznym może zajmować również:
  1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany:
   1. zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub
   2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania  z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej lub
   3. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 854) spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
 4. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania
  1. Posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
  2. Posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
  3. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
  4. Nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  5. Spełnia wymagania określone w części I. pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.
 5. Zgodnie z par. 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:
  1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola. Kandydat, który podczas komisji konkursowej planuje przedstawić w formie multimedialnej koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola zobowiązany jest do złożenia w kopercie prezentacji multimedialnej. Prezentacja ta musi być tożsama z koncepcją złożoną na piśmie.
  2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:
   1. stażu pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela albo
   2. stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego albo
   3. stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  3. Oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
   1. imię (imiona) i nazwisko,
   2. datę i miejsce urodzenia,
   3. obywatelstwo,
   4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).
  4. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2; świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia.
  5. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.
  6. W przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 672.), lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego.
  7. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
  8. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
  9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.).
  11. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 342 z późn. zm.) w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
  12. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela.
  13. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  14. W przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),
  15. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym kandydata, numerem telefonu i poczty e-mail oraz dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Popielowie" w terminie do dnia 14.06.2023 r. do godz. 15.30 bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Popielowie.

Podanie adresu e-mail/ numeru telefonu jest dobrowolne, a jego celem jest ułatwienie kontaktów pomiędzy kandydatem a komisją konkursową.

Dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załącznik do oferty.

Adres skrzynki ePUAP - jn4kuv976b/skrytka.

W przypadku wysłania oferty pocztą na adres: Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów - decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Popielów.

Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

Konkursy przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Popielów. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 77 4275829

 

PDFZARZĄDZENIE NR 0050-851-2023 Wójta Gminy Popielów z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie ogłoszeniam konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Popielowie.pdf (78,75KB)
DOCXZałącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 0050-851-2023 Wójta Gminy Popielów z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie ogłoszeniam konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Popielowie.docx (38,26KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia NR 0050-851-2023 Wójta Gminy Popielów z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Popielowie (223,42KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 0050-851-2023 Wójta Gminy Popielów z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Popielowie-skan (328,91KB)
PDFZałącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 0050-851-2023 Wójta Gminy Popielów z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Popielowie-skan (384,04KB)