Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej z/s w Popielowie przy ul. Powstańców 34

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050/856/2023 Wójta Gminy Popielów z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Wójt Gminy Popielów ogłasza nabór na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej z/s w Popielowie przy ul. Powstańców 34

Niniejsza procedura otwartego naboru przeprowadzona jest w trybie bez konkursu w rozumienia art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.).

I.  Wymagania niezbędne dla kandydata:

 1. obywatelstwo polskie
 2. wykształcenie wyższe: preferowane o kierunku bibliotekarstwo, kulturoznawstwo, kulturalno-oświatowe, animacja kultury lub pokrewne
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. brak karania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.)
 6. minimum 5 letni staż pracy, preferowany co najmniej 3 lata pracy w instytucji kultury lub samorządowej jednostce organizacyjnej działającej w zakresie kultury
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
 8. znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach, ustawy o finansach publicznych
 9. nieposzlakowana opinia

II. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność kierowania zespołem ludzkim
 2. dysponowanie wiedzą oraz doświadczeniem z zakresu pozyskiwania i realizowania działań finansowych z zewnętrznych środków, w tym z programów Unii Europejskiej
 3. kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność i wysoka kultura osobista
 4. umiejętności organizatorsko-menadżerskie
 5. dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych, komputera, w tym programów informatycznych wykorzystywanych w bibliotekach
 6. posiadanie prawa jazdy kat „B”

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. kierowanie działalnością i zarządzanie instytucją kultury oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. zapewnienie właściwej organizacji pracy instytucji,
 3. wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec podległych pracowników instytucji,
 4. prowadzenie gospodarki finansowej instytucji na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w szczególności opracowywanie rocznego planu finansowego i przestrzeganie jego realizacji,
 5. gospodarowanie przydzieloną częścią mienia związanego z funkcjonowaniem instytucji,
 6. zakup, gromadzenie i przechowywanie zbiorów bibliotecznych służących rozwojowi czytelnictwa,
 7. zapewnienie mieszkańcom gminy dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji,
 8. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, mających na celu promocję  i upowszechnianie czytelnictwa i kultury,
 9. pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację zadań statutowych instytucji,
 10. kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy,

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 1. Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie znajduje się przy ul. Powstańców 34 na I piętrze (budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych
 2. Wymiar czasu pracy 1 etat.
 3. Stanowisko wyposażone w sprzęt komputerowy oraz urządzenia biurowe.

V. Oferta kandydata musi zawierać:

 1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania),
 3. życiorys (szczegółowe CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),
 4. pisemną koncepcję: program funkcjonowania i rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej,
 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz odbycie szkoleń, kursów.
 6. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.)
 11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści:” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a wykraczających poza zakres wymagany przepisami prawa, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

VI. Informacje dodatkowe:

 1. Nabór przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Gminy Popielów.
 2. Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym

II etap rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem

 1. O miejscu i terminie przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.
 2. Wójt Gminy Popielów dokona wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzygnie o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów.
 3. Informacja o wyniku naboru zawierająca imię i nazwisko wyłonionego kandydata będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.popielow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Popielowie.
 4. Kandydat wyłoniony w drodze naboru będzie zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 5. Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora strony zawierają odrębną umowę w formie pisemnej, określającą warunki organizacyjno-finansowe działalności biblioteki oraz program jej działania.
 6. Odmowa zawarcia przez kandydata umowy, powoduje jego niepowołanie na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej.
 7. Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

VII. Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Urzędu Gminy w Popielowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej z/s w Popielowie”, w terminie do dnia 15 maja 2023 r. do godziny 17.00

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77/4275822 wew. 29.

W sprawie informacji o warunkach organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury prosimy o kontakt z Referatem Organizacyjnym  pod nr telefonu 077/4275828, 077/4275829 lub e-mail: ug@popielow.pl

Wójt

Sybilla Stelmach

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Popielowie z/s ul. Opolska 13, 46-090 Popielów jest Wójt Gminy Popielów zwany dalej Administratorem.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail :   lub listownie na adres siedziby administratora.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej z/s w Popielowie.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369). Natomiast inne dane spoza zakresu wymaganego przepisami prawa,  przekazane przez Panią/Pana dobrowolnie, w tym dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. orzeczenie o niepełnosprawności) przetwarzane będą w oparciu o Pani/Pana zgodę, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a i Art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
 5. Dostęp do Pani/Pana danych  mogą mieć wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto Państwa dane  mogą być ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi Administrator  zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych (kancelaria prawna, usługi serwisowe z zakresu IT, usługi hostingowe).
 6. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym na w/w stanowisko będą możliwe do odbioru po 3 miesiącach od chwili ogłoszenia wyników konkursu. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone w terminie do 6 miesięcy od chwili ogłoszenia konkursu
 7. Ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę, ma Pani/Pan prawo  do usunięcia danych osobowych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisu prawa  jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana  innych danych jest dobrowolne

 

Zarządzenie nr 0050/836/2023 Wójta Gminy Popielów z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej z/s w Popielowie

DOCXKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (13,77KB)

PDFInformacja o wynikach naboru.pdf (97,29KB)