Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursach na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Wójt Gminy Popielów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z podziałem na dwa rodzaje zadań:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwijanie rożnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Popielów,
2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w rożnych dyscyplinach sportu
Szczegółowy opis ogłoszenia:
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia 0050/769/2022 - Ogłoszenie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (314,00KB) (skan)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia 0050/769/2022 - Ogłoszenie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (579,09KB) (plik w formie dostępnej cyfrowo)

Ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej z podziałem na dwa rodzaje zadań:
1) ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej poprzez pielęgnację w środowisku domowym osób chorych niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów.
2) ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej poprzez rehabilitację leczniczą dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
Szczegółowy opis ogłoszenia:
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia 0050/769/2022 - Ogłoszenie Ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna (300,55KB) (skan)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia 0050/769/2022 - Ogłoszenie Ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna (578,80KB) (plik w formie dostępnej cyfrowo)

Klauzula informacyjna RODO:
PDFKlauzula informacyjna RODO (572,29KB) (skan)
PDFKlauzula informacyjna RODO (735,58KB) (plik w formie dostępnej)

Do pobrania:

Wzór oferty

wersja do druku:
PDFWzór oferty na realizację zadania publicznego (129,87KB)
PDFWzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (97,29KB)

wersja edytowalna:
DOCXWzór oferty realizacji zadania publicznego (51,25KB)
DOCXWzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (96,56KB)

Indywidualna karta oceny oferty

skan:
PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia 0050/769/2022 - Indywidualna Karta Oceny Oferty (182,18KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia 0050/769/2022 - Indywidualna Karta Oceny Oferty (637,98KB)

Zarządzenie Nr 0050/769/2022 Wójta Gminy Popielów z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku


WÓJT GMINY POPIELÓW

zaprasza

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.)

do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

1. Zadaniem komisji konkursowej będzie ocena ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w 2023 roku zadań publicznych samorządu gminnego w zakresie:

· Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych

· ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej

2. Tryb powołania i zasady działania komisji określa Rozdział 12 Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023 przyjętego uchwałą Nr LV/381/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2022 roku.

3. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

4. Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie. Osoba zgłaszana do składu komisji konkursowej musi spełniać łącznie następujące kryteria:

· nie reprezentuje organizacji lub podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert

· nie pozostaje wobec organizacji lub podmiotu biorącego udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

5. Wójt Gminy Popielów zarządzeniem określi imienny skład komisji konkursowej, regulamin pracy komisji konkursowej oraz wskaże przewodniczącego komisji.

6. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy może zgłosić do składu komisji tylko jednego kandydata.

7. Pisemne zgłoszenie kandydata na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) należy złożyć do dnia 22 grudnia 2022 roku (decyduje data wpływu) w siedzibie Urzędu Gminy Popielów ul. Opolska 13

PDFZaproszenie Wójta Gminy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej (426,43KB) (skan)

PDFFormularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej (122,94KB) (plik w formie dostępnej cyfrowo)

DOCFormularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej - edytowalny (29,50KB) 

PDFKLAUZULA INFORMACYJNA - RODO (413,74KB) (plik w formie dostępnej cyfrowo)


Wójt Gminy Popielów powołuje Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert w konkursach na realizację zadań publicznych w zakresie:
· wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
· ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej

Skan:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/780/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2023 r. (46,94KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/780/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2023 r. (429,07KB)


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/786/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej (63,21KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/786/2022 - wyniki konkursu (43,79KB)

Pliki w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/786/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej (437,01KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/786/2022 - wyniki konkursu (432,75KB)


Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Skany:
PDFZarządzenie Nr 0050/792/2023 Wójta Gminy Popielów z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (126,17KB)

Pliki w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZarządzenie Nr 0050/792/2023 Wójta Gminy Popielów z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - dostępne (182,72KB)


Wójt Gminy Popielów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2023, zwanego dalej Programem.

Program jest uzupełnieniem świadczeń rehabilitacyjnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ze względu na ograniczenia dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia bezpośrednio na terenie gminy, Program uzupełni potrzeby zgłaszane przez mieszkańców gminy i zapewni dostęp do bezpłatnych świadczeń rehabilitacyjnych bezpośrednio na terenie Gminy Popielów.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.).

Udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych odbywać się będzie wyłącznie w podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie Gminy Popielów.

Świadczenia w ramach Programu udzielane będą dobrowolnie i bezpłatnie, aż do wyczerpania środków.

Świadczenie finansowane z budżetu Gminy Popielów nie może być finansowane równocześnie z innych źródeł, dotyczy to w szczególności świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Skany:

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/810/2023 z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2023 (472,03KB)

PDFKlauzula informacyjna z art 13 RODO.pdf (533,17KB)

PDFWzór oferty - Rehabilitacja 2023 (99,23KB)

Pliki w w formie dostępnej:

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/810/2023 z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2023 (658,86KB)

PDFWzór oferty - Rehabilitacja 2023 (204,69KB)

Wzór oferty w formie edytowalnej:

DOCXWzór oferty - Rehabilitacja 2023 (20,69KB)


Wójt Gminy Popielów powołuje komisję konkursową do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów w roku 2023

Skan:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/812/2023 z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2023 (48,46KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/812/2023 z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2023 (371,66KB)


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2023

Skan:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/822/2023 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2023 (55,91KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/822/2023 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2023 (560,85KB)