Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BOS.271.29.2022.BK Zakup/sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup/sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2022/S 200-568191 z dnia 17.10.2022 r. wraz z załącznikami, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (przekazane dn. 12.10.2022 r. do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej):

OGŁOSZENIE, SWZ WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI:

PDFOgłoszenie o zamówieniu 2022-OJS200-568191-pl.pdf (144,68KB)
PDFSWZ-sig.pdf (626,17KB)
PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej wraz z wykazem Zamawiających, Nabywców oraz Płatników, Odbiorców faktur.pdf (368,64KB)
XLSXZałącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej wraz z wykazem Zamawiających, Nabywców oraz Płatników, Odbiorców faktur.xlsx (34,04KB)
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf (310,24KB)
DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx (35,42KB)
PDFZałącznik Nr 4 – Zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) w formacie .pdf (poglądowo).pdf (71,27KB)
XMLZałącznik Nr 4A – JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania w formacie .xml do pobrania przez Wykonawcę.xml (212,91KB)
DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia art. 5k.docx (27,19KB)
DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx (24,35KB)
DOCXZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ.docx (24,74KB)
PDFZałącznik Nr 8 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf (156,07KB)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

PDFPismo BOS.271.29.2022.BK Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-sig.pdf (313,35KB)

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania 2022-OJS236-681041-pl.pdf (111,64KB)