Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 120.130.2022 Wójta Gminy Popielów z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120.98.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 w sprawie powołania zespołu do spraw Koordynacji Systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy w Popielowie

Zarządzenie Nr 120.130.2022 Wójta Gminy Popielów z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120.98.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 w sprawie powołania zespołu do spraw Koordynacji Systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy w Popielowie

Działając na podstawie  art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.) w związku a rt. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 305, ze zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1

W § 1 Zarządzenia Nr 120.98.2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania zespołu do spraw Koordynacji Systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy w Popielowie wprowadza się nastepującą zmianę:
§ 1 ust 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: „2) Z-ca Kierownika USC - członek Zespołu/ Koordynator Systemu”.

§ 2

Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 120.98.2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania zespołu do spraw Koordynacji Systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy w Popielowie nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Popielów jako Przewodniczącemu Systemu Kontroli Zarządczej Urzędu Gminy w Popielowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PDFZarządzenie Nr 120.130.2022 Wójta Gminy Popielów z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120.98.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 w sprawie powołania zespołu do spraw Koordynacji Systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy w Popielowie (291,16KB)