Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 120.98.2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania zespołu do spraw Koordynacji Systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy w Popielowie

Zarządzenie Nr 120.98.2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania zespołu do spraw Koordynacji Systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy w Popielowie

Działając na podstawie  art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1372 ) w związku a rt. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 z poźn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuję Zespół ds. Koordynacji Systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie  Gminy w  Popielowie, zwanym dalej Zespołem w następującym składzie:

1) Zastępca Wójta Gminy Popielów - Przewodniczący Zespołu
2) Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego - członek Zespołu/ Koordynator Systemu Kontroli Zarządczej
2) Sekretarz Gminy - członek Zespołu
3) Skarbnik Gminy - członek  Zespołu

2. Zobowiązuję Zespół Koordynacji Systemu  Kontroli Zarządczej w Urzędzie  Gminy w Popielowie do:
koordynacji działań związanych z Systemem Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy
w Popielowie, w szczególności w zakresie:

ustanawiania celów, zadań i mierników w ramach Planu celów, zadań i mierników Urzędu  Gminy  w Popielowie identyfikacji ryzyk, analiz ryzyk i ustanawiania mechanizmów reagowania na ryzyko w ramach Planu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Popielowie, przeprowadzenia co najmniej raz w roku samooceny Systemu Kontroli Zarządczej przez pracowników Urzędu Gminy w Popielowie. Bieżącego monitorowania skuteczności poszczególnych elementów Systemu Kontroli Zarządczej.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Popielów jako Przewodniczącemu Systemu Kontroli Zarządczej Urzędu Gminy w Popielowie.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 120.8.2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 21.03.2019. roku w sprawie powołania zespołu do spraw Koordynacji Systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy w Popielowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDFZarządzenie Nr 120.98.2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania zespołu do spraw Koordynacji Systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy w Popielowie (392,70KB)