Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr 0050/244/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Popielów

ZARZĄDZENIE NR 0050/244/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Popielów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 25 ust. 1, ust. 2 i ust.2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity (tj.Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn.zm. ) Wójt  Gminy Popielów zarządza : 

§ 1

Sporządzić plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Popielów na lata 2020-2022, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie powierza się Referatowi BOS.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

Załącznik do Zarządzenia

NR 0050/244/2020

Wójta Gminy Popielów

z dnia 31 marca 2020 r.

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

GMINY POPIELÓW NA LATA 2020 – 2022

Podstawa prawna opracowania planu wykorzystania zasobu

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zmianami ) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Zasobem nieruchomości Gminy Popielów gospodaruję Wójt Gminy Popielów. Gospodarowanie zasobem polega m.in. na: ewidencjonowaniu nieruchomości, wycenie nieruchomości, sporządzaniu planu wykorzystania zasobu, zabezpieczeniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, naliczaniem należności za udostępnianie z zasobu nieruchomości, współpracy z innymi organami gospodarującymi nieruchomościami Skarbu Państwa, zbywaniu, nabywaniu, wydzierżawianiu, wynajmowaniu, użyczaniu, zamianie, ustanawianiu służebności gruntowej, najmie nieruchomości wchodzących w skład zasobu, podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym, zwłaszcza w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, składaniu wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości oraz o wpisy w księgach wieczystych.

Gospodarowanie zasobem nieruchomości Gminy Popielów odbywa się zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, o której mowa w art. 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami i jest on wykorzystywany na cele rozwojowe gminy i dla potrzeb zorganizowanej działalności inwestycyjnej. Założenia te dotyczą w szczególności realizacji zadań własnych gminy, istotnych celów publicznych, urządzeń infrastruktury technicznej, jak i innych.

Na podstawie art. 25 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, plan wykorzystania zasobu opracowuje się na okres 3 lat i zawiera on w szczególności:

 1. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste
 2. Prognozę :
 1. dotyczącą udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu,
 2. poziom wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości z zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu,
 3. wpływów osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, opłat z tytułu trwałego zarządu,
 4. dotyczących aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu.

III. Program zagospodarowania nieruchomości zasobu.

 

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości sporządzony jest w celu:

 • poprawy wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
 • określenia zapotrzebowania na nowe nieruchomości oraz pozyskania nowych gruntów do zabudowy w celu realizacji potrzeb publicznych
 • poprawne gospodarowanie środkami z budżetu Gminy wydatkowanymi na utrzymanie zasobu oraz planowanymi wpływami związanymi ze sprzedażą  i udostępnieniem nieruchomości.

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości nakreśla jedynie główne kierunki działań. W stosunku do każdej nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie i formie jej zagospodarowania będą podejmowane indywidualnie, na podstawie uchwał w sprawie ustalenia rocznych budżetów Gminy Popielów w latach 2020 – 2022, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami, a także zgodnie z Uchwałą  Nr  XVI/109/08 Rady Gminy Popielów z dnia 21.02.2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Popielów oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (z poźn.zm).

 1. Zestawienie powierzchni gminnego zasobu nieruchomości oraz nieruchomości gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste.

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości stanowiące własność gminy, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Na dzień 31.12.2019 roku gminny zasób nieruchomości obejmuje grunty o łącznej powierzchni 369,8204 ha w tym :

L.p.

Rodzaj użytku

Powierzchnia w ha

1.

grunty rolne

71,2972

2.

lasy i grunty zadrzewione i zakrzewione

9,4895

3.

grunty pod stawami

2,6900

4.

użytki kopalne

0,4700

5.

grunty pod drogami

236,8494

6.

Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych

1,0344

7.

tereny mieszkaniowe

4,0719

8.

tereny rekreacyjno – wypoczynkowe

19,6905

9.

tereny różne

3,1083

10.

tereny przemysłowe

5,0279

11.

nieużytki

4,0816

12.

inne tereny zabudowane

9,2418

13.

grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy

0,0500

14.

tereny zurbanizowane niezabudowane 

2,4979

Powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Gminy Popielów oddanych w użytkowanie wieczyste, wyłączonych z gminnego zasobu nieruchomości, wynosi 5,4791 ha. 

 1. Prognoza.
 1. Prognoza dotycząca udostępniania nieruchomości zasobu.

Lp.

Forma udostępniania nieruchomości

2020 rok

2021 rok

2022 rok

obszar

(ha)

planowane dochody(zł)

obszar (ha)

planowane dochody(zł)

obszar

(ha)

planowane dochody(zł)

1.

dzierżawa

12,0

94 000

12,5

96 000

12,5

100 000

2.

użytkowanie wieczyste

 5,4791   

14 138

5,4791   

16 200 

5,4791   

16 900

3.

sprzedaż nieruchomości

0,5

180 000

0,50

180 000

0,50

200 000

4.

trwały zarząd

5,9908

0

5,9908

0

5,9908

0

W latach 2020 – 2022 nieruchomości z zasobu gminnego będą udostępniane na dotychczasowych zasadach. Prognoza zakłada kontynuację dotychczasowych umów dzierżawy i najmu gruntów i lokali użytkowych oraz planuje się wydzierżawiać grunty głównie na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolnicze i nierolnicze wg składanych wniosków o dzierżawę.

Udostępnienie nieruchomości następować będzie poprzez sprzedaż, zamianę, oddanie  w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i  najem – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, według składanych  wniosków.

Przewiduję się, że powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste przez Gminę może ulec zmniejszeniu na skutek dokonywanych na wniosek użytkowników przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży tego prawa lub wskutek zmian przepisów prawa.

Prognoza nabywania nieruchomości do zasobu.

Nabywanie nieruchomości na rzecz gminy Popielów odbywać się będzie w drodze umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub w innych formach przewidzianych prawem, w związku z realizacją zadań własnych, obowiązkami wynikającymi z przepisów szczególnych oraz realizacją innych celów publicznych. Zakłada się również nabywanie innych nieruchomości niezbędnych do zaspokajania potrzeb wspólnoty i wynikających z zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w związku z realizacją zadań własnych, obowiązków wynikających z przepisów szczególnych oraz realizacją innych celów publicznych. Na powiększenie majątku gminnego wpływ mają również przeprowadzane inwestycje.  W latach 2020 – 2022 nabywanie nieruchomości realizowane będzie w ramach posiadanych środków finansowych zaplanowanych w budżecie na poszczególne lata.

Rok

Nabycie

2020

210 000

2021

140 000

2022

  80 000

 1. Prognoza wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu.

Poziom wydatków związanych z udostępnianiem oraz nabywaniem nieruchomości będzie uzależniony od środków określonych w uchwałach budżetowych podejmowanych  w poszczególnych latach. Wydatki te stanowią głównie koszty wycen nieruchomości, przygotowania nieruchomości do zbycia (publikacje prasowe), koszty zakupu wypisów i wyrysów zbywanych i nabywanych nieruchomości, usługi geodezyjne (podziały, wznowienia granic), koszty notarialne i koszty wieczysto-sądowe. Podejmowane również będą czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości. Składane również będą wnioski o wpisy w księgach wieczystych. W razie zaistnienia konieczności dokonania nie zaplanowanych zakupów, nabycie możliwe będzie w przypadku przesunięcia środków na ww. zadania, w ramach ogólnej kwoty przyjętego budżetu.

W latach 2020 – 2021 przewiduję się zakup nieruchomości związanych z realizacją celów publicznych od osób prywatnych.

 

Rodzaj wydatku

Lata

2020

2021

2022

Wydatki związane z udostępnianiem nieruchomości zasobu (wycena nieruchomości, usługi geodezyjne, ogłoszenia prasowe, wypisy i wyrysy, opłaty sądowe).

25 000

23 000

20 000

Koszty zakupu nieruchomości w zł.

10 000

10 000

20 000

 1. Prognoza wpływów osiąganych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminy Popielów.

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów gmina osiąga dochody w wysokości 14 138 zł /rocznie.

Nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz Szkół i Przedszkoli zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty są zwolnione z opłaty w związku z czym aktualizacji opłaty nie dokonuje się.

 1. Prognoza dotyczących aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

Planuje się w latach 2020-2022 dokonanie aktualizacji wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego tych nieruchomości których wartość uległa znaczącemu zwiększeniu. Nieruchomości  w miejscowości Nowe Siołkowice rok 2020, Popielów rok 2021, Karłowice rok 2021).

Z uwagi na to, że nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz Szkół i Przedszkoli zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty są zwolnione z opłaty aktualizacja opłaty nie będzie dokonywana.

 1. Program zagospodarowania nieruchomości zasobu.

Wójt Gminy Popielów będzie gospodarował gminnym zasobem nieruchomościami zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uwzględniając potrzeby społeczności lokalnej i realizację zadań publicznych. Gminny zasób nieruchomości będzie również wykorzystywany na cele rozwojowe gminy. Wzrost dochodów gminy ze sprzedaży mienia zależny w dużej mierze od popytu na nieruchomości gruntowe,  od sytuacji społeczno – gospodarczej kraju i cen obowiązujących na rynku nieruchomości. Niezależnie od tych warunków planuje się  przygotowywanie nowych terenów do sprzedaży z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe i usługowo produkcyjne oraz dzierżawy mienia – w celu zwiększenia dochodów gminy.

W latach 2020 – 2022 głównymi celami realizacji programu gospodarowania nieruchomościami będzie:

 • pobieranie dochodów z nieruchomości tworzących zasób gminy,
 • utrzymanie w niepogorszonym stanie budynków, budowli oraz ich modernizacja,
 • zwiększenie zasobu poprzez nabywanie nieruchomości,
 • realizacja celów publicznych.

Nieruchomości, które nie będą służyć do realizacji zadań własnych przewidywane są do obrotu, w szczególności będą one przedmiotem zbycia, oddania w dzierżawę i najem. Sprzedaż nieruchomości gruntowych odbywać się będzie w drodze przetargu zwłaszcza działki przeznaczone na cele budownictwa mieszkaniowego i budownictwa usługowego oraz działalności  produkcyjnej.  Przedmiotem sprzedaży będą również nieruchomości lokalowe (domy jednorodzinne) oraz  lokale mieszkalne  wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, głównie na rzecz ich najemców.

Ewentualne różnice w dochodach zależne będą głównie od intensywności procesu sprzedaży prawa własności nieruchomości, wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub nabycie własności gruntów lub nabycie własności gruntów przez użytkowników wieczystych, jak również ilości złożonych wniosków w sprawie nabycia  lokali mieszkalnych przez  najemców mających umowę na czas nieokreślony. W latach 2020 - 2022 przewiduje się dokonywanie podziałów oraz wznawiania granic działek, ewentualnie rozgraniczenia, a także połączenia działek.

Gminny zasób nieruchomości będzie wykorzystywany zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy gminy ustaleniami zawartymi w uchwałach Rady Gminy przewidzianych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawie Kodeks Cywilny oraz innych uregulowaniach prawnych.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-244-2020 z dnia 31-03-2020 w sprawie sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Popielów.pdf