Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BOS.271.2.2022.TJ „Budowa szatni dla LKS w Karłowicach wraz z ogrodzeniem rozgraniczającym płytę boiska od widowni, zagospodarowaniem terenu".

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) na zadanie pn.: „Budowa szatni dla LKS w Karłowicach wraz z ogrodzeniem rozgraniczającym płytę boiska od widowni, zagospodarowaniem terenu", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2022/BZP 00070691/01 z dnia 2022-02-28 r. wraz z załącznikami:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 2022BZP 0007069101 z dnia 2022-02-28.pdf (170,41KB)

PDFSWZ Szatnia Karłowice-sig.pdf (608,96KB)

ZIPZałącznik Nr 1 do SWZ - PFU.zip (1,44MB)

PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf (515,48KB)

DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx (207,29KB)

DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx (194,73KB)

DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (43,94KB)

DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx (39,96KB)

DOCXZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.docx (39,14KB)

DOCXZałącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx (41,40KB)

DOCXZałącznik Nr 9 do SWZ - Wzór zobiwiązania podmiotu udostępniającego.docx (42,63KB)

PDFZałącznik Nr 10 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf (168,11KB)

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA,
O KTÓREJ MOWA W ART. 222 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

PDFPismo BOS.271.2.2022.TJ Informacja o kwocie na zamówienie-sig.pdf (253,91KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.2.2022.TJ Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf (228,23KB)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:

PDFPismo BOS.271.2.2022.TJ Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-sig.pdf (227,21KB)

OGŁOSZENIE O WYNIKU/UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania nr 2022BZP 0009361001 z dnia 2022-03-22.pdf (59,19KB)