Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

BOS.271.1.2022.TJ „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski" – etap III – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Popielów - Popielowska Kolonia.

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) na zadanie pn.: „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski" – etap III – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Popielów - Popielowska Kolonia, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2022/BZP 00037231/01.z dnia 27.01.2022 r. wraz z załącznikami:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 2022BZP 0003723101 z dnia 2022-01-27.pdf

PDFSWZ-sig.pdf

ZIPZałącznik Nr 1A do SWZ - Dokumentacja techniczna I.zip

ZIPZałącznik Nr 1B do SWZ - Dokumentacja techniczna II.zip

ZIPZałącznik Nr 1C do SWZ - Dokumentacja techniczna III.zip

ZIPZałącznik Nr 1D do SWZ - Dokumentacja techniczna IV.zip

ZIPZałącznik Nr 1E do SWZ - Dokumentacja techniczna V.zip

PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf

DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx

DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx

DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx

DOCXZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.docx

DOCXZałącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx

DOCXZałącznik Nr 9 do SWZ - Wzór zobiwiązania podmiotu udostępniającego.docx

PDFZałącznik Nr 10 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO / PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT / ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PDFPismo BOS.271.1.2022.TJ Odpowiedzi na pytania do SWZ-sig.pdf

ATHPRZEDMIAR POP-MIKOLIN v2 (1).ATH

ATHPRZEDMIAR POP-MIKOLIN v2 (1).PRD.ATH

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert!

Termin składania ofert: 22.02.2022 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 22.02.2022 r. godz. 12:00

OGŁOSZENIE O ZMIANIE:

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022BZP 0005546301 z dnia 2022-02-11.pdf

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, O KTÓREJ MOWA W ART. 222 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

PDFPismo BOS.271.1.2022.TJ Informacja o kwocie na zamówienie-sig.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.1.2022.TJ Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.1.2022.TJ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (BIP)-sig.pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania nr 2022BZP 0009250801 z dnia 2022-03-21.pdf