Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BOS.271.1.2022.TJ „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski" – etap III – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Popielów - Popielowska Kolonia.

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) na zadanie pn.: „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski" – etap III – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Popielów - Popielowska Kolonia, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2022/BZP 00037231/01.z dnia 27.01.2022 r. wraz z załącznikami:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 2022BZP 0003723101 z dnia 2022-01-27.pdf (178,40KB)

PDFSWZ-sig.pdf (730,62KB)

ZIPZałącznik Nr 1A do SWZ - Dokumentacja techniczna I.zip (43,90MB)

ZIPZałącznik Nr 1B do SWZ - Dokumentacja techniczna II.zip (47,71MB)

ZIPZałącznik Nr 1C do SWZ - Dokumentacja techniczna III.zip (25,47MB)

ZIPZałącznik Nr 1D do SWZ - Dokumentacja techniczna IV.zip (42,88MB)

ZIPZałącznik Nr 1E do SWZ - Dokumentacja techniczna V.zip (42,08MB)

PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf (433,64KB)

DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx (94,42KB)

DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx (82,66KB)

DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (83,86KB)

DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx (81,02KB)

DOCXZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.docx (80,12KB)

DOCXZałącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx (82,07KB)

DOCXZałącznik Nr 9 do SWZ - Wzór zobiwiązania podmiotu udostępniającego.docx (83,63KB)

PDFZałącznik Nr 10 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf (153,71KB)

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO / PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT / ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PDFPismo BOS.271.1.2022.TJ Odpowiedzi na pytania do SWZ-sig.pdf (425,57KB)

ATHPRZEDMIAR POP-MIKOLIN v2 (1).ATH (48,94KB)

ATHPRZEDMIAR POP-MIKOLIN v2 (1).PRD.ATH (48,94KB)

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert!

Termin składania ofert: 22.02.2022 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 22.02.2022 r. godz. 12:00

OGŁOSZENIE O ZMIANIE:

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022BZP 0005546301 z dnia 2022-02-11.pdf (38,51KB)

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, O KTÓREJ MOWA W ART. 222 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

PDFPismo BOS.271.1.2022.TJ Informacja o kwocie na zamówienie-sig.pdf (354,24KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.1.2022.TJ Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf (367,90KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.1.2022.TJ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (BIP)-sig.pdf (252,98KB)

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania nr 2022BZP 0009250801 z dnia 2022-03-21.pdf (71,03KB)