Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursach na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Wójt Gminy Popielów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z podziałem na dwa rodzaje zadań:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwijanie rożnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Popielów,
2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w rożnych dyscyplinach sportu
Szczegółowy opis ogłoszenia:
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 0050/573/2021 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (327,18KB) (skan)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 0050/573/2021 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (576,73KB) (plik w formie dostępnej cyfrowo)

Ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej z podziałem na dwa rodzaje zadań:
1) ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej poprzez pielęgnację w środowisku domowym osób chorych niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów.
2) ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej poprzez rehabilitację leczniczą dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
Szczegółowy opis ogłoszenia:
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenie Nr 0050/573/2021 - ochrona i promocja zdrowia oraz pomocy społecznej (311,69KB) (skan)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenie Nr 0050/573/2021 - ochrona i promocja zdrowia oraz pomocy społecznej (576,31KB) (plik w formie dostępnej cyfrowo)

Klauzula informacyjna RODO:
PDFKlauzula informacyjna RODO (572,29KB) (skan)
PDFKlauzula informacyjna RODO (735,58KB) (plik w formie dostępnej)

Do pobrania:

wersja do druku:
PDFWzór oferty na realizację zadania publicznego (129,87KB)
PDFWzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (97,29KB)

wersja edytowalna:
DOCXWzór oferty realizacji zadania publicznego (51,25KB)
DOCXWzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (96,56KB)

Zarządzenie Nr 0050/573/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku


WÓJT GMINY POPIELÓW

zaprasza

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.)

do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

1. Zadaniem komisji konkursowej będzie ocena ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w 2022 roku zadań publicznych samorządu gminnego w zakresie:

· Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych

· ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej

2. Tryb powołania i zasady działania komisji określa Rozdział 12 Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022 przyjętego uchwałą Nr XLI/288/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 listopada  2021 roku.

3. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

4. Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie. Osoba zgłaszana do składu komisji konkursowej musi spełniać łącznie następujące kryteria:

· nie reprezentuje organizacji lub podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert

· nie pozostaje wobec organizacji lub podmiotu biorącego udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

5. Wójt Gminy Popielów zarządzeniem określi imienny skład komisji konkursowej, regulamin pracy komisji konkursowej oraz wskaże przewodniczącego komisji.

6. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy może zgłosić do składu komisji tylko jednego kandydata.

7. Pisemne zgłoszenie kandydata na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) należy złożyć do dnia 22 grudnia 2021 roku (decyduje data wpływu) w siedzibie Urzędu Gminy Popielów ul. Opolska 13

PDFZaproszenie Wójta Gminy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej (432,41KB)

PDFFormularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej (430,06KB)

DOCXFormularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej (14,06KB)

DOCXKlauzula informacyjna RODO (15,93KB)


Wójt Gminy Popielów powołuje Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert w konkursach na realizację zadań publicznych w zakresie:
· Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
· ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej

Skan: PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/588/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2022 r. (47,59KB)
Plik w formie dostępnej: PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/588/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2022 r. (513,35KB)


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej

Skan: PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/593/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej (110,36KB)
Plik w formie dostępnej: PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/593/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej (653,42KB)


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Skan: PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/596/2022 z dnia 04 stycznia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (130,48KB)
Plik w formie dostępnej: PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/596/2022 z dnia 04 stycznia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (658,04KB)Wójt Gminy Popielów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2022, zwanego dalej Programem.

Program jest uzupełnieniem świadczeń rehabilitacyjnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ze względu na ograniczenia dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia bezpośrednio na terenie gminy, Program uzupełni potrzeby zgłaszane przez mieszkańców gminy i zapewni dostęp do bezpłatnych świadczeń rehabilitacyjnych bezpośrednio na terenie Gminy Popielów.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.).

Udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych odbywać się będzie wyłącznie w podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie Gminy Popielów.

Świadczenia w ramach Programu udzielane będą dobrowolnie i bezpłatnie, aż do wyczerpania środków.

Świadczenie finansowane z budżetu Gminy Popielów nie może być finansowane równocześnie z innych źródeł, dotyczy to w szczególności świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Skany:

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/673/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2022 (449,81KB)

PDFKlauzula informacyjna z art 13 RODO.pdf (533,17KB)

PDFWzór oferty (100,37KB)

Pliki w w formie dostępnej lub edytowalnej:

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/673/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2022 (658,36KB)

DOCXWzór oferty (19,86KB)


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2022

Skan: PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/688/2022 z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2022 (77,03KB)
Plik w formie dostępnej cyfrowo: PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/688/2022 z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2022 (557,48KB)