Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia online dla pracowników Urzędów Gmin z terenu województwa opolskiego z zakresu systemu BDO w ramach projektu pn. „Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarki odpadami”

Popielów, 29.11.2021 r.

Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia szkolenia online dla pracowników Urzędów Gmin z terenu województwa opolskiego z zakresu systemu BDO w ramach projektu pn. „Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarki odpadami”

I. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa zamawiającego: Gmina Popielów
Adres zamawiającego:  ul. Opolska 13, 46-090 Popielów
Telefon: (77) 427 58 22
Faks: (77) 427 58 38

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMA SZKOLENIA

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przez Wykonawcę usługi szkoleniowej na realizację szkolenia online „System BDO w codziennej pracy Urzędów Gmin”.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • w szkoleniu – : „System BDO w codziennej pracy Urzędów Gmin” weźmie udział 20 uczestników. Szkolenie odbędzie się w formie online w czasie rzeczywistym.
 • czas trwania szkolenia: 6 godzin, w tym trzy przerwy około 10- 15 minutowe,
 • Wykonawca zobowiązuje się do przekazania uczestnikom materiałów szkoleniowych zawierających informacje przekazywane podczas szkolenia w wersji umożliwiającej jej późniejsze odtworzenie (w formie papierowej  i elektronicznej),
 • Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wszystkim uczestnikom certyfikatów po ukończeniu szkolenia,
 • szkolenie powinno pozwolić uczestnikom na zdobycie:
 • niezbędnej wiedzy oraz podniesienia kwalifikacji pracowników związanych prowadzeniem ewidencji odpadów w systemie BDO.
 • szkolenie powinno zawierać co najmniej następujące zagadnienia:
 • jak obsługiwać system BDO – ogólne zagadnienia w tym m.in:
 • regulacje prawne dot. sprawozdań i BDO,
 • jak poruszać się po systemie BDO,
 • na kogo powinien być założony profil zaufany gminy?
 • kiedy i jak aktualizować wniosek,
 • czy jest możliwość drukowania dokumentów z systemu,
 • jak tworzyć sprawozdanie w systemie BDO,
 • jak wykonać korektę w systemie BDO,
 • czy jest możliwość wykonania kontroli dokumentacji firm przez system BDO, jak kontrolować firmy przez BDO,
 • sprawozdawczość – jak pisać sprawozdania w systemie BDO? Jak wystawić kartę KPO dla gminy? Obliczanie poziomów recyklingu – nowe wytyczne:
 • ewidencjonowanie odpadów w systemie BDO,
 • ewidencja odpadów urzędu gminy,
 • karta ewidencji odpadów,
 • karta przekazania odpadów,
 • jak sporządzić KPO w systemie,
 • jak wystawić KPO dla gminy – czy gmina wypełnia tylko KPO,
 • czy jest możliwa edycja błędnie złożonych kart przez system,
 • kiedy składamy kartę odpadów komunalnych, a kiedy zwykłych,
 • ewidencja odpadów od mieszkańców gminy przekazanych na PSZOK – karta KPO czy KPOK,
 • miesięczne rozliczenia – jak robić,
 • czy gmina powinna sporządzać ewidencję oddawanych przez nią odpadów (np. tonery, tusze, sprzęt),
 • czy w KPO można wpisać datę wstecz,
 • jak analizować sprawozdania od firm,
 • jak kontrolować sprawozdania od firm w JAP,
 • jak przygotować sprawozdanie wójta – omówienie działów sprawozdania,
 • błędy w sprawozdaniach wójta – jak robić korekty,
 • poziomy recyklingu po nowemu,
 • upoważnienia dla osób tworzących sprawozdania,
 • PSZOK:
 • Obsługa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów,
 • Czy gmina musi wpisywać się jako prowadzący PSZOK,
 • Numery rejestrowe dla PSZOKów- czy jest konieczność ich nadawania,
 • Zasady przekazywania odpadów do PSZOKów,
 • Jak wypełnić kartę przekazania odpadów w systemie BDO w sytuacji kiedy gmina prowadzi PSZOK, a firma tylko odbiera odpady,
 • Czy pracownik PSZOK przed ważeniem musi zbierać informacje o oddawanych odpadach od mieszkańców gminy,
 • odbiór odpadów z PSZOKa – co powinna prowadzić gmina (np. ewidencja odpadów, karty przekazania odpadów),
 • jak klasyfikować odpady – komunalne i ogólne,
 • jeżeli gmina prowadzi PSZOK to zaznacza zbieranie odpadów?,
 • jeżeli do PSZOKu oddany jest sprzęt elektroniczny to wypełniamy kartę zużytego sprzętu elektronicznego czy kartę ewidencji odpadów,
 • co w przypadku kiedy do PSZOKa przyjmowane są odpady na sztuki – a w BDO należy wpisać wagę.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia planowany jest w grudniu 2021 r. do 28.12.2021 r., w uzgodnionym z Zamawiającym terminie po wyborze Wykonawcy, w trakcie dni roboczych (tj. z wyłączeniem świąt, sobót i niedziel).

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
2. Oferta powinna być:

1) opatrzona pieczątką firmową,
2) posiadać datę sporządzenia,
3) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
4) zawierać wartość oferty (netto i brutto),
5) określać termin wykonania zamówienia,
6) podpisana  przez osobę upoważnioną  do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta,
7) zawierać wymagane załączniki:

a) ofertę cenową (załącznik nr 1),

V. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ WYKONAWCY:

 1. posiadanie minimum 2-letniego doświadczenia w prowadzeniu działalności szkoleniowej,
 2. przedstawienie odpowiadającego potrzebom Zamawiającego wstępnego, szczegółowego programu szkolenia, wykraczającego poziomem szczegółowości poza minimum wskazane przez Zamawiającego,
 3. dysponowanie pracownikami lub współpracownikami dającymi rękojmię należytej realizacji programu szkolenia, w szczególności posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie:
 1. posiadające co najmniej 2 – letniego doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia szkoleń,
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli w przeciągu ostatnich 2 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, w tym okresie, wykonawca (oferent) zrealizował/ przeprowadził min. 2 szkolenia tożsame z przedmiotem zamówienia tj. związane z tematyką systemu BDO dla dwóch różnych zamawiających (w rozumieniu jeden zamawiający jedna usługa, łącznie minimum 2 usługi),
 3. dysponują zespołem szkoleniowym obejmującym osoby posiadające praktyczną wiedzą z zakresu tematyki szkolenia.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: lub faksem na nr (77) 427 58 38, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, (sekretariat), do dnia 03 grudnia 2021 r.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. OCENA OFERT

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1) Spełniają warunki określone przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zawierają wymagane załączniki,

2) Zostaną złożone w wymaganym przez Zamawiającego terminie.

2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

 1. cena  - waga 80%

Sposób oceny kryterium „cena”

Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto.

Liczba punktów, które można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

Pc= (Cn/Cb) x waga kryterium

gdzie:

Pc – liczba punktów przyznana w kryterium ceny,

Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych,

Cb- ocena oferty badanej (rozpatrywanej),

Osiągnięta wartość procentowa wg powyższego wzoru będzie odpowiadała uzyskanej liczbie punktów.

Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 80 punktów.

 1. doświadczenie w realizacji szkoleń – waga 20%

Zamawiający oczekuje wiedzy, doświadczenia oraz przeprowadzenie w przeciągu ostatnich 2 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie, szkoleń tożsamych z przedmiotem zamówienia (max 20 pkt), dla różnych Zamawiających (w rozumieniu jeden zamawiający=jedna usługa), na podstawie zestawienia szkoleń zgodnie z załącznikiem nr 1. Wymagane jest załączenie dokumentu potwierdzającego, że przedstawione usługi zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru lub oświadczenia):

od 2 do 3 szkoleń: 5 pkt

od 4 do 5 szkoleń: 10 pkt

od 6 do 7 szkoleń: 15 pkt

8 i więcej szkoleń: 20 pkt

Punkty będą wyliczane na podstawie następującego wzoru: S=C+P

gdzie:

S- suma uzyskanych punktów

C- punkty z kryterium cena

P- punkty z kryterium doświadczenia

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Popielów, ul. Opolska 13,

46-090 Popielów pokój nr 14 lub pod nr tel. (77) 427 58 53 – Renata Zborowska.

IX. ZAŁĄCZNIKI

1.            Formularz ofertowy.

DOCFormularz ofertowy_szkolenie BDO (106,50KB)
PDFZapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia online dla pracowników (BDO) pdf (253,37KB)
PDFZapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia online dla pracowników (BDO) (876,94KB)

PDFProtokół z wyboru oferty.pdf (839,36KB)
PDFProtokół z wyboru oferty-skan.pdf (67,80KB)