Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KONSULTACJE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY 2021-2030

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY POPIELÓW NA LATA 2021-2030

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, art. 10e i 10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1057), w związku z Uchwałą Nr XXVIII/199/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030 wraz z określeniem szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii, w tym trybu konsultacji, zmienionej Uchwałą Nr XL/282/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/199/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030 wraz
z określeniem szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji, Wójt Gminy Popielów OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030 oraz Diagnozy Stanu Gminy Popielów, która stanowi integralną część Strategii w okresie: od 25 listopada do 30 grudnia 2021 r.

 1. W konsultacjach społecznych przedstawia się projekt Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030, wypracowany na podstawie:
 • pracy i spotkań roboczych Gminnego Zespołu Roboczego ds. Opracowania Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030 powołanego Zarządzenie nr 0050/379/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 10 grudnia 2020 r. i ekspertów zewnętrznych,
 • ankiet internetowych zamieszczonych na stronie www.komunikacja.popielow.pl  przeprowadzonych wśród Interesariuszy – m.in. mieszkańców, przedstawicieli innych instytucji, stowarzyszeń, sołectw, przedsiębiorców, rolników, parafii.
 1. Konsultacje społeczne prowadzone są celem zebrania opinii, spostrzeżeń, uwag i propozycji zmian w zakresie opracowanego projektu Strategii, o której mowa w pkt. 1.
 2. Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030 skierowane są przede wszystkim do:
 1. mieszkańców Gminy Popielów,
 2. lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych; w szczególności działających na terenie Gminy Popielów organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, przedsiębiorców, parafii i instytucji,
 3. sąsiednich gmin: Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Lewin Brzeski, Lubsza, Pokój, Skarbimierz, Świerczów,
 4. Stowarzyszenia „Aglomeracja Opolska”,
 5. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak”,
 6. Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”,
 7. Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad,
 8. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach - Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”,
 9. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”,
 10. Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.
 1. Do gmin, stowarzyszeń i instytucji, o których mowa w pkt 3, ppkt 3-10 zostaną skierowane pisma zapraszające do udziału w konsultacjach społecznych.
 2. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030 podlega następnie zaopiniowaniu przez:
 1. Zarząd Województwa Opolskiego w zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji
  w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej określonej w strategii rozwoju  województwa,
 2. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie zasadności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 1. Konsultacje społeczne przeprowadza się w następujących formach:
 1. w formie pisemnej - wypełnienie i podpisanie Formularza zgłaszania uwag, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia i udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Popielów poprzez:
 • przesłanie formularza za pomocą e-mail na adres ,
 • elektronicznie poprzez wypełnienie interaktywnego Formularza zgłaszania uwag (przesyłanego on-line),
 • elektronicznie poprzez ePUAP lub Profil Zaufany (wysłanie formularza),
 • papierowo - złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy w Popielowie lub przesłanie pocztą na adres Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów,
 1. w formie pisemnej lub ustnej podczas otwartych spotkań konsultacyjnych dla wszystkich interesariuszy, które będą miały miejsce:
 • 8 grudnia 2021 r. (środa), od godz. 16.00 do 18.00 w Samorządowym Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie,
 • 15 grudnia 2021 r. (środa), od godz. 16.00 do 18.00 w Domu Kultury w Karłowicach,
 • lub on-line w przypadku pojawienia się obostrzeń związanych z epidemią COVID-19.
 1. w formie pisemnej lub ustnej podczas spotkania konsultacyjnego przeznaczonego dla Radnych Gminy Popielów (termin oraz forma spotkania zostanie ustalony z Przewodniczącą Rady Gminy Popielów, a spotkanie przeprowadzone w okresie trwania konsultacji),
 2. telefonicznie - w formie ustnej dzwoniąc pod numer telefonu 77 42 75 824 w godzinach pracy Urzędu Gminy w Popielowie.
 1. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030 w czasie trwania konsultacji, tj. od 25 listopada 2021 r. do 30 grudnia 2021 r. dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Popielowie (poniżej), na stronie internetowej Gminy Popielów oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Popielowie, (pok. 31).
 2.  Po zakończeniu konsultacji społecznych zostanie sporządzone sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniami, które zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Popielowie - www.bip.popielow.pl, na stronie internetowej Gminy Popielów - www.popielow.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie w terminie do 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych.
 3. Konsultacje prowadzone są przez Urząd Gminy w Popielowie, a osobą do kontaktu i osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Pan Artur Kansy-Budzicz - Z-ca Wójta Gminy Popielów.
 4. Uwagi przekazane do projektu Strategii po terminie zakończenia konsultacji, nie będą rozpatrywane z przyczyn formalnych, ani ujęte w sprawozdaniu z przebiegu konsultacji.
 5.  Konsultacje społeczne są ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów uczestniczących oraz liczbę złożonych uwag do projektu Strategii.

Dane osobowe uczestników konsultacji społecznych będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została zawarta w Formularzu zgłaszania uwag

PDFZarządzenie nr 0050/568/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030 - w wersji dostępnej (893,22KB)
PDFZarządzenie nr 0050/568/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030 - skan dokumentu (376,02KB)
PDFStrategia Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030 (5,48MB)
PDFDiagnoza (7,37MB)
DOCXFormularz składania uwag do Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030 w formacie docx (40,89KB)
Link do formularza w wersji interaktywnej

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030 (4,09MB)
 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach