Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BOS.271.18.2021.TJ Zakup maszyny komunalnej - przegubowej zamiatarki uliczno-chodnikowej dla Gminy Popielów

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) na zadanie pn.: „Zakup maszyny komunalnej - przegubowej zamiatarki uliczno-chodnikowej dla Gminy Popielów", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2021/BZP 00274975/01 z dnia 18.11.2021 r. wraz z załącznikami:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 2021BZP 0027497501 z dnia 2021-11-18.pdf (174,57KB)

PDFSWZ-sig.pdf (648,49KB)

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (183,94KB)

PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf (240,92KB)

DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx (35,54KB)

DOCXZałącznik Nr 3A - Zestawienie parametrów maszyny.docx (31,42KB)

DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx (25,94KB)

DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (26,20KB)

DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór wykazu dostaw.docx (23,29KB)

DOCXZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego.docx (26,37KB)

PDFZałącznik Nr 8 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf (155,57KB)

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO / PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT / ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PDFPismo BOS.271.18.2021.TJ Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SWZ-sig.pdf (391,82KB)

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - POPRAWIONY.pdf (184,14KB)

DOCXZałącznik Nr 3A - Zestawienie parametrów maszyny - POPRAWIONY.docx (31,53KB)

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert!

Termin składania ofert: 29.11.2021 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 29.11.2021 r. godz. 12:00

OGŁOSZENIE O ZMIANIE:

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021BZP 0027927701 z dnia 2021-11-23.pdf (37,96KB)

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:

PDFPismo BOS.271.18.2021.TJ Odpowiedzi na pytania do SWZ (II)-sig.pdf (390,06KB)

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, O KTÓREJ MOWA W ART. 222 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

PDFPismo BOS.271.18.2021.TJ Informacja o kwocie na zamówienie.pdf (146,54KB)

PDFPismo BOS.271.18.2021.TJ Informacja o kwocie na zamówienie SKAN.pdf (28,17KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.18.2021.TJ Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf (335,74KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.18.2021.TJ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (BIP)-sig.pdf (355,05KB)

OGŁOSZENIE O WYNIKU/UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania 2021BZP 0031843401 z dnia 2021-12-16.pdf (65,60KB)