Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Popielów o możliwości zapoznania się z raportem o odziaływaniu na środowisko

Popielów, 09.11.2021r.

Wójt Gminy Popielów

Nr sprawy BOS.6220.4.2021.RZ

Obwieszczenie

                Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust.1 oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) w związku art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), Wójt Gminy Popielów podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z raportem o odziaływaniu na środowisko wraz z jego uzupełnieniem dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Siołkowice, gm. Popielów” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. przedsięwzięcia i całej zgromadzonej dokumentacji.

                Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Popielów działająca przez Pełnomocnika, który w przedmiotowej sprawie w dniu 26.03.2021 r. złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jednocześnie informuję, że:

 1. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tej sprawie jest Wójt Gminy Popielów, organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, natomiast organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji inwestycji jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.
 2. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie – ul. Opolska 13, przez okres 30 dni tj. od 10.11.2021 r. do 10.12.2021 r., w pokoju nr 14, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 8:00-17:00, wtorek-czwartek 7:30-15.30, piątek 7:00-14:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty z pracownikiem urzędu (telefon do kontaktu: 77 427 5853).
 3. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie określonym w punkcie 2 niniejszego zawiadomienia.
 4. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
 5. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu wskazanego w punkcie 2 niniejszego zawiadomienia pozostaną bez rozpatrzenia.
 6. Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów.
 7. Informacja o analizie i odniesieniu do złożonych uwag i wniosków będzie miała miejsce w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej przez Wójta Gminy Popielów.

Otrzymuje:

 1. Pełnomocnik Inwestora
 2. Sołtys miejscowości Stare Siołkowice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń
 3. Sołtys miejscowości Popielów z prośbą o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
 4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie oraz BiP Urzędu Gminy w Popielowie
 5. Strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 K.p.a – obwieszczenie do publicznej wiadomości
 6. a/a

Podstawa prawna:

- art. 33 ust. 1 ustawy OOŚ – „Przed wydaniem i zmianą decyzji wymagających udziału społeczeństwa organ właściwy do wydania decyzji, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informacje o:

 1. przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 2. wszczęciu postępowania;
 3. przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie;
 4. organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień;
 5. możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu;
 6. możliwości składania uwag i wniosków;
 7. sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 30-dniowy termin ich składania;
 8. organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;
 9. terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, o której mowa w art. 36, jeżeli ma być ona przeprowadzona;
 10. postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest prowadzone”.

- art. 79 ust. 1 ustawy OOŚ – „Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko”;

- art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ – „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”;

- art. 49 § 1 Kpa – „Jeżeli przepis szczegółowy tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

PDFobwieszczenie_udział społeczeństwa (112,40KB)