Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie - zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem Programu ochrony środowiska dla gminy Popielów na lata 2021-2025.

Popielów, 28.10.2021r.

Wójt Gminy Popielów

Nr sprawy BOS.602. 5 .2021.RZ

Obwieszczenie

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 247) w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu mającym na celu opracowanie przedmiotowego dokumentu

Zawiadamiam o możliwości zapoznania się z projektem Programu ochrony środowiska dla gminy Popielów na lata 2021-2025.

Przedmiotem programu ochrony środowiska, jest realizacja polityki ochrony środowiska na obszarze gminy Popielów. Program określa w szczególności:

  • cele ekologiczne,
  • rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,
  • środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym środki finansowe.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Popielowie,

ul. Opolska 13, 46 - 090 Popielów, w pok. nr 14 lub na stronie na stronie internetowej urzędu www.bip.popielow.pl.

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego Programu, w terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia, tj. od 28.10.2021 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46 - 090 Popielów,
  • ustnie do protokołu w Referacie Budownictwa i Ochrony środowiska Urzędu Gminy w Popielowie, w pokoju nr 14, telefon kontaktowy: 77 427 58 53 w godzinach pracy Urzędu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: lub przez platformę e-puap.

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Popielów.

PDFObwieszczenie - Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem Programu ochrony środowiska dla gminy Popielów na lata 2021-2025. (51,51KB)

PDFProgram ochrony środowiska dla gminy Popielów na lata 2021-2025 (4,45MB)
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony środowiska dla gminy Popielów na lata 2021-2025 (4,26MB)