Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie o wszczęciu postepowanie administracyjne go w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację  przedsięwzięcia  pod nazwą: „Realizacja punktu skupu złomu” na nieruchomości obejmującej działkę oznaczona w ewidencji gruntów nr 1352/111 km 1  obręb Popielów.

Popielów 19.10.2021r

BOS. 6220.1.2021.MM

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE

W związku z art. 61 § 4, art. 49 i 49a, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18 ) oraz art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.2021.247 t.j. z dnia 2021.02.05 );

z a w i a d a m i a m, że w dniu 05.02.2021r na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego ROL-MAX, Monika Kasprzyk, ul. Dworcowa 98, 46-090 Popielów; wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Realizacja punktu skupu złomu” na nieruchomości obejmującej działkę oznaczona w ewidencji gruntów nr 1352/111 km 1 obręb Popielów.

Inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 10 września 2019r (Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26); § 3 ust. 2 pkt 83 ppkt a; punkty do zbierania, w tym przeładunku: złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Miejscowość Popielów posiada aktualny, obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja jest zgodna z zapisami planu miejscowego wsi Popielów.

Informuje się również, że pismem nr BOS. 6220.1.2021.MM z dnia 06.10.2021r Wójt Gminy Popielów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z ponownym wnioskiem o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie w godzinach pracy Urzędu – w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego Zawiadomienia.

Otrzymują:

1. strony postępowania; tablica ogłoszeń UG + tablice ogłoszeniowe sołectwa,
2. strona UG Popielów + BIP Popielów
3. a/a

PDFObwieszczenie o wszczęciu postepowanie administracyjne go w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację  przedsięwzięcia  pod nazwą: „Realizacja punktu skupu złomu” na nieruchomości obejmującej działkę oznaczona w ewidencji gruntów nr 1352/111 km 1  obręb Popielów.