Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach od organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1149 O Karłowice – Popielów m. Popielów ul. Wolności (wraz z budową przepustu) na odcinku od 5+548 km do 6+422 km

Popielów, 19.10.2021r.

Wójt Gminy Popielów

Nr sprawy BOS.6220.7.2021.RZ.2

Obwieszczenie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach od organów opiniujących

                Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu,

zawiadamiam

że w dniu 19.10.2021 r. organ wezwał Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu na ręce pełnomocnika Pana Sebastiana Raudzis SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spółka jawna, ul. Oleska 117, 45-231 Opole do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1149 O Karłowice – Popielów m. Popielów ul. Wolności (wraz z budową przepustu) na odcinku od 5+548 km do 6+422 km”.

Ponadto informuję, że postanowieniem nr WOOŚ.4220.405.2021.MD z dnia 13.10.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu odmówił wyrażenia opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pismem nr NZ.9022.8.75.2021.EK z dnia 06.10.2021 r. (data wpływu 08.10.2021 r.), wyraził opinię iż nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla wskazanego przedsięwzięcia uwzględniając przy wydawaniu opinii przyjęte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nowoczesne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne minimalizujące niepożądane oddziaływanie na środowisko.

Pismem nr GL.ZZŚ.3.435.245.2021.DB z dnia 12.10.2021 r. (data wpływu 15.10.2021 r.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyraził opinię, że nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ale określił warunki realizacji zadania.

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13 w godzinach pracy Urzędu, po  wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu Gminy w Popielowie tel.: 77 427 5853.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, które nastąpiło w dniu 19.10.2021 r.

Otrzymuje:

  1. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie

Niniejsze zawiadomienie umieszcza się na:

  1. Tablicy ogłoszeń UG w Popielowie – wywieszono w dniu 19.10.2021 r.
  2. Tablicy ogłoszeń sołectwa Popielów – wywieszono w dniu 19.10.2021 r.
  3. BIP Urzędu Gminy w Popielowie – wywieszono w dniu 19.10.2021 r.

PDFObwieszczenie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach od organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1149 O Karłowice – Popielów m. Popielów ul. Wolności (wraz z budową przepustu) na odcinku od 5+548 km do 6+422 km