Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 457 i 458 w m. Popielów”

Popielów, 12.10.2021 r.

BOS.6220.6.2021.RZ

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.07.2021 r. (data wpływu 21.07.2021 r.) Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu ul. Oleska 127,

45-231 Opole w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 457 i 458 w m. Popielów”, Wójt Gminy Popielów,

Orzeka

Umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 457 i 458 w m. Popielów”

Uzasadnienie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, wnioskiem z dnia 20.07.2021 r. (data wpływu 21.07.2021 r.) zwrócił się do Wójta Gminy Popielów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 457 i 458 w m. Popielów”.

Obwieszczeniem z dnia 23.07.2021 r. nr sprawy: BOS.6220.6.2021.RZ.1 Wójt Gminy Popielów zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z dokumentami dotyczącymi sprawy. Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie, tablicy ogłoszeń sołectwa Popielów oraz zostało umieszczone na stronach internetowych Gminy Popielów i BIP Popielów.

Jednocześnie zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) [dalej: ustawy ooś] Wójt Gminy Popielów wystąpił do właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby określenie zakresu raportu.

Postanowieniem z dnia 03.08.2021 r., znak: WOOŚ.4220.324.2021.MSe Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu odmówił wyrażenia opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 457 i nr 458 w m. Popielów”. Wskazany organ stwierdził, że przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pismem nr NZ.9022.8.64.2021.AS z dnia 02.08.2021 r. (data wpływu 04.08.2021 r.) poinformował, że w przypadku inwestycji, która nie jest objęta klasyfikacją wynikającą z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) brak jest podstaw prawnych dla prowadzenia postępowania z zakresu art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem nr GL.ZZŚ.3.435.189.2021.MO z dnia 06.08.2021 r. (data wpływu 11.08.2021 r.) wyraziło opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 457 i 458 w m. Popielów” nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednakże określiło warunki tej realizacji:

 1. wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;
 2. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu -  zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
 3. wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego;
 4. w przypadku konieczności odwodnienia wykopów: prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Zawiadomieniem i obwieszczeniem nr BOS.6220.6.2021.RZ.2 z dnia 27.08.2021 r. poinformowano strony o zakończeniu postępowania dowodowego. Strony nie wniosły żadnych uwag do toczącego się postępowania.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagana jest przed uzyskaniem decyzji wyszczególnionych w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

 Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy ooś, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

 1. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 2. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia planowana inwestycja obejmować będzie rozbudowę skrzyżowania w ciągu dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz drogi powiatowej nr 1149 O przebiegających przez teren miejscowości Popielów. Przedsięwzięcie zakłada rozbudowę skrzyżowania na typu rondo. Inwestycja obejmuje rozbudowę dróg:

 • drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku o długości około 475 metrów,
 • drogi wojewódzkiej nr 458 na odcinku o długości około 174 metrów,
 • drogi powiatowej nr 1149 O na odcinku o długości około 38 metrów.

Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę odcinków dróg na łącznej długości około 0,69 km. Rozbudowa polegać będzie na rozbiórce i wymianie istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni. Zakres inwestycji  zakłada poprowadzenie odcinków dróg po istniejącym śladzie, z możliwymi niewielkimi korektami osi drogi i łuków, z dostosowaniem geometrii do warunków technicznych.

Dokumentem określającym przedsięwzięcia wymagające uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę odcinków dróg na długości poniżej 1 km w związku z czym nie stanowi przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko w świetle ww. rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę zakres przedsięwzięcia zawarty w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia, stanowiska organów opiniujących, a także brak możliwości zakwalifikowania przedmiotowej inwestycji do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zawartych w ww. rozporządzeniu stwierdza się, że nie wymagana jest do uzyskania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy ooś.

Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) umorzono postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

 1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Popielów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
 3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
 5. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

PDFDecyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 457 i 458 w m. Popielów”. (216,15KB)