Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 457 i 458 w m. Popielów”

Popielów, 12.10.2021r.

Wójt Gminy Popielów

Nr sprawy BOS.6220.6.2021.RZ.3

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.)

Wójt Gminy Popielów podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu decyzji o nr BOS.6220.6.2021.RZ z dnia 12.10.2021 r. umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 457 i 458 w m. Popielów”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13 w pokoju nr 14, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 77 427 5853.

Jednocześnie informuje się, iż strony postępowania mogą wnieść odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Popielów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021, poz. 735 z późn. zm.) strony mogą w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania – zrzec się prawa do wniesienia odwołania doręczając organowi stosowne oświadczenie. Zrzeczenie się tego prawa przez ostatnią ze stron postępowania, czyni decyzję ostateczną i prawomocną. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Dnia 12 października 2021 r. nastąpiło publiczne obwieszczenie oraz udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy w Popielowie i sołectwa Popielów.

PDFObwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 457 i 458 w m. Popielów”