Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1149 O Karłowice – Popielów ul. Wolności (wraz z budową przepustu) na odcinku od 5+548 km do 6+422 km”.

Nr sprawy BOS.6220.7.2021.RZ.2

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                Stosownie do art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 27.08.2021 r. na wniosek Pana Sebastiana Raudzis, współwłaściciela SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski sp. J.,
45-231 Opole ul. Oleska 117 działającego w imieniu inwestora: Powiat Opolski: Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, 45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 27, Wójt Gminy Popielów wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1149 O Karłowice – Popielów ul. Wolności (wraz z budową przepustu) na odcinku od 5+548 km do 6+422km” planowanego w miejscowości Popielów.

Informuje się również, że pismami nr BOS.6220.7.2021.RZ.1 z dnia 28.09.2021 r. Wójt Gminy Popielów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie.

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13 w godzinach pracy Urzędu,
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu Gminy w Popielowie tel.: 77 427 5853.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.