Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Szkolnej w Popielowskiej Kolonii

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY POPIELÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Szkolnej w Popielowskiej Kolonii

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXIII/168/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Szkolnej w Popielowskiej Kolonii,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach pracy urzędu od 8 października 2021 r. do 9 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie, 46-090 Popielów ul. Opolska 13, pokój nr 12 w godzinach pracy urzędu, z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.

Wersja elektroniczna powyższego projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Popielowie: www.bip.popielow.pl w zakładce: Planowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie, w sali narad w godzinie o godzinie 13.00.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną informuje się, że w dyskusji publicznej jednocześnie będzie mogła wziąć udział ilość osób przewidziana przepisami obowiązującymi w dniu jej organizacji.

Osoby chcące wziąć udział w dyskusji publicznej zobowiązane będą do przestrzegania obostrzeń związanych
ze stanem epidemii, zgodnie z wymogami przepisów na dzień przeprowadzenia dyskusji publicznej. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu należy składać do Wójta Gminy Popielów, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2021 r., w formie:

 • papierowej, na adres 46-090 Popielów ul. Opolska 13,
 • elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
  lub przez platformę ePUAP.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje o dokumentach:

 • wyżej wymienionym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w projektu.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  –  stosownie do przepisu art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - należy składać na piśmie do Wójta Gminy Popielów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2021 r.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Popielów.

Na stronie BIP Urzędu Gminy Popielów oraz na tablicach ogłoszeń - w załączniku Nr 1 do Obwieszczenia została zamieszczona informacja na temat przetwarzania danych osobowych.

Wójt Gminy Popielów

/-/ Sybilla Stelmach

Załącznik Nr 1 do OBWIESZCZENIA

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Popielowie z/s ul. Opolska 13, 46-090 Popielów,  jest Wójt Gminy Popielów.
 2. W Urzędzie Gminy w Popielowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt listowny z IOD: Urząd Gminy
  w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, kontakt e-mail: 
 3. Cel przetwarzania danych osobowych - sporządzenie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.).
 4. Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, które uprawnione są do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa (sądy, organy ścigania) oraz podmioty przetwarzające je na zlecenie Administratora wynikających z zawartych umów (podmioty dostarczające systemy informatyczne, w których przetwarzane są dane osobowe).
 5. Administrator nie będzie przekazywał do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej danych osobowych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa oraz w przepisach dotyczących archiwizowania dokumentacji.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu  nadzorczego.
 8. Osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), ma prawo
  do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, wówczas podanie przez Pani/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.