Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji umarzającej postępowanie administracyjne-

Popielów, 27.08.2021r.

Wójt Gminy Popielów

Nr sprawy BOS.6220.6.2021.RZ.2

Obwieszczenie

o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji umarzającej postępowanie administracyjne-

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu, zawiadamiam o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego na wniosek z dnia 21.07.2021 r. złożony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 457 i 458 w m. Popielów”.

Ponadto informuję, że postanowieniem z dnia 03.08.2021r. , znak WOOŚ.4220.324.2021.MSe Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu odmówił wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, pismem z dnia 02.08.2021 r. (data wpływu 04.08.2021 r.) znak: NZ.9022.8.64.2021.AS poinformował bez wydania opinii, że przedmiotowe przedsięwzięcie  nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Pismem znak: GL.ZZŚ.3.435.189.2021.MO z dnia 06.08.2021 r. (data wpływu 11.08.2021 r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu wyraziły opinię, że nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, ale określiły warunki realizacji zadania.

Z aktami sprawy oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań strony postępowania mogą zapoznać się w terminie 7 dni od dnia publicznego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13 w godzinach pracy Urzędu (Referat Budownictwa i ochrony środowiska).

Otrzymuje:

  1. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie

Niniejsze zawiadomienie umieszcza się na:

  1. Tablicy ogłoszeń UG w Popielowie - wywieszono w dniu 27.08.2021r.
  2. Tablicy ogłoszeń sołectwa Popielów- wywieszono w dniu 27.08.2021 r.
  3. BIP Urzędu Gminy w Popielowie – zamieszczone w dniu 27.08.2021 r.
  4. a/a

PDF2021 08 27_obwieszczenie o zebarnych dowodach.pdf