Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popielów

Popielów 05.08.2021 r.

Zapytanie ofertowe na usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popielów

I. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa zamawiającego: Gmina Popielów
Adres zamawiającego: ul. Opolska 13, 46-090 Popielów
Telefon: (77) 427 58 22
Faks: (77) 427 58 38
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł

 II. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu prac związanych z demontażem lub zebranie zdemontowanych wcześniej wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Popielów, dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem  lub zebraniem wyrobów zawierających azbest wcześniej zdemontowanych, transport i unieszkodliwienie z nieruchomości położonych na terenie Gminy Popielów, opisanych w załączniku do formularza ofertowego.

 

 1. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych oraz elewacji do demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na ok.: 27 m², tj. ok. 0,41 Mg.
 2. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest, wcześniej zdemontowanych do transportu oraz unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na ok.: 770,70 m², tj. ok. 11,56 Mg.

UWAGA!

Podana ilość wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określona została na podstawie szacunkowych danych przekazanych przez właścicieli nieruchomości składających wnioski oraz firmę wykonującą inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przy zastosowaniu wskaźnika: średnia waga 1m² płyt azbestowo-cementowych wynosi 15 kg. Dlatego ostateczne określenie ilości odpadów, przyjętych do ustalenia cen jednostkowych, skali trudności oraz warunków technicznych należy do obowiązków Wykonawcy. W celu weryfikacji podanych ilości oraz określenia stopnia trudności demontażu wyrobów zawierających azbest zobowiązuje się dokonanie wizji w miejscach określonych w załączniku do zapytania ofertowego.

 1. Ze względu na możliwość odstąpienia właściciela nieruchomości od realizacji zadania bądź nie spełnienia przez niego warunków niezbędnych do uzyskania dotacji, wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić gminie ryczałtowy wykaz kosztów robót na poszczególnych nieruchomościach oraz cenę łączną. Wynagrodzenie wykonawcy ustalone będzie ryczałtowo, tylko za faktycznie wykonane usługi i stanowić będzie sumę cen realizacji robót na poszczególnych nieruchomościach. Podana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do wykonania zadania i nie podlega negocjacji.
 2. Zamawiający zastrzega sobie niezmienność cen jednostkowych w czasie trwania umowy na poszczególnych posesjach, jedynie zmiana może nastąpić w przypadku odstąpienia właściciela nieruchomości od realizacji zadania.
 3. Warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie przez Zamawiającego środków pochodzących z programu WFOŚiGW „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w 2021 roku”.
 4. Wykonawca po podpisaniu umowy przez Gminę z WFOŚiGW w Opolu otrzyma od Zamawiającego ostateczny wykaz nieruchomości, na których będzie dokonany demontaż pokryć dachowych lub zbieranie zdemontowanych już wyrobów zawierających azbest, przy czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz może ulec zmianie.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny demontażu i/lub odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 15.10.2021 r.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do:

 

 1. Zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu:
 • organowi nadzoru budowlanego,
 • okręgowemu inspektorowi pracy,
 • państwowemu inspektorowi sanitarnemu.

Powyższe zgłoszenia powinny być dokonane co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.

 1. Dostarczenia Zamawiającemu potwierdzonych za zgodność z oryginałem 3 kopii dokumentu potwierdzającego zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest (np. potwierdzenie nadania).
 2. Opracowania szczegółowego harmonogramu prac i przekazania go Zamawiającemu.

 

 1. Po dokonaniu demontażu (lub zebraniu wcześniej zdemontowanych wyrobów) wraz z unieszkodliwianiem, Wykonawca potwierdza ten fakt poprzez przekazanie Zamawiającemu:

 

 1. Protokołu odbioru podpisanym przez właściciela nieruchomości, przedstawiciela Gminy i Wykonawcy, zawierającym co najmniej właścicieli i adresy nieruchomości, z których usunięto wyroby zawierające azbest oraz powierzchnię i masę zdemontowanych lub zebranych (składowanych) i masę unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest;
 2. Karty przekazania odpadów:

Na karcie przekazania odpadu powinno zostać określone: dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające  pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest), poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów, dokładne dane gminy (nazwa, adres), z której były odbierane wyroby zawierające azbest, wyszczególnienie ilości i rodzaju odpadów poddanych unieszkodliwieniu.

 1. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwo nieszczęśliwych wypadków, dot. Pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie – nie później niż w ciągu 5 dni od podpisania przez Gminę umowy dotacji z WFOŚiGW w Opolu,

Zakończenie – wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji  – do 15.10.2021 r.

V. OCENA OFERT:

Kryterium oceny ofert – cena 100%. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia obliczona przez Oferenta na podstawie cen wyrobów z poszczególnych nieruchomości.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: gk@popielow.pl, faksem na nr (77) 427 58 38, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, (sekretariat) do dnia 13 sierpnia 2021 r. do godz. 14:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089).

Niezbędnym warunkiem składającego ofertę jest posiadanie wymaganych prawem uprawnień do wykonywania działalności związanej z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest.

Zamawiający wymaga na etapie postępowania złożenia oświadczenia o posiadanych uprawnieniach, jednakże przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu kopię posiadanych zezwoleń.

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów pokój nr 14 lub pod nr tel. (77) 427 58 53 u pani Renaty Zborowskiej

VIII. ZAŁĄCZNIKI

 1. Wzór formularza ofertowego

PDFZapytanie ofertowe.pdf (193,14KB)
PDFFormularz ofertowy do zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popielów (711,59KB)

Formularz w formie edytowalnej:
DOCFormularz ofertowy do zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popielów (61,50KB)