Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. administracyjno-organizacyjnych w referacie organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Popielowie

Zarządzenie Nr 120.85.2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 28 czerwca  2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. Administracyjno-organizacyjnych  w Urzędzie Gminy w Popielowie

Na podstawie art. 11 i art. 13   ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządo­wych (tekst jedn. Dz.U.z 2019r. poz.1282) w zw. z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn.zm.) oraz Zarządzenia Nr 0152/296/2009 Wójta Gminy Popielów z dnia 06.08.2009r w sprawie wprowadzenia zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Popielowie,  zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektora ds. Administracyjno-organizacyjnych w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Popielowie.

§ 2

Ogłoszenie o naborze podlega ogłoszeniu w Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Popielowie www.bip.popielow.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Popielowie.

§ 3

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz.U.z 2019r.,poz.1282)

WÓJT GMINY POPIELÓW ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektora ds. Administracyjno-organizacyjnych w REFERACIE ORGANIZACYJNYM w Urzędzie Gminy w Popielowie

Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące wymagania:

1.Wymagania niezbędne :

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe,
 4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. znajomośc ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713 ),
 6. znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych,
 7. znajomość ustawy  z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1133),
 8. staż pracy - minimum 1 rok ,
 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 10. nieposzlakowana opinia.

2.Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność biegłej obsługi komputera oraz podstawowych urządzeń biurowych,
 2. umiejętność organizowania pracy własnej,
 3. odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność, komunikatywność, odporność na stres,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. znajomość podstaw funkcjonowania administracji samorządowej,
 6. prawo jazdy kat.B

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. rozeznanie potrzeb i możliwości źródeł finansowania z funduszy zewnętrznych dostępnych dla Gminy i jej mieszkańców;
 2. pozyskiwanie środków  finansowych z funduszy unijnych oraz krajowych na realizację  projektów w ramach zadań własnych gminy;
 3. opracowywanie   wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów;
 4. prowadzenie raportowania, monitoringu i sprawozdawczości zgodnie z   nałożonymi obowiązkami wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie projektów;
 5. rozliczanie pozyskanych środków, w tym przygotowywanie dokumentów związanych z refundacją wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów;
 6. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy  w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowych – fundusze unijne i krajowe, współuczestnictwo w procesach aplikacyjnych;
 7. udzielanie informacji organizacjom pozarządowym o możliwości pozyskiwania środków pomocowych UE,
 8. zapewnienie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o kulturze fizycznej oraz z ustawy o sporcie;
 9. tworzenie warunków dla rozwoju sportu szkolnego;
 10. pomoc w zakresie tworzenia i  utrzymania bazy sportowo - rekreacyjnej na terenie Gminy oraz współudział w zakresie organizowania imprez sportowo - rekreacyjnych, w tym   promowanie aktywnych form wypoczynku, a zwłaszcza o charakterze rodzinnym oraz współudział w realizacji zajęć  sportowo-rekreacyjnych
 11. współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, oraz innymi podmiotami w zakresie promowania kultury fizycznej oraz organizowania  imprez sportowych, turystycznych i  rekreacyjnych,
 12. współpraca z referatem Budownictwa i Ochrony Środowiska  w  zakresie zapewnienia utrzymania bazy sportowej, turystycznej i  rekreacyjnej, oraz  zapewnienie właściwego wykorzystania terenów rekreacyjnych i  sportowych,
 13. wykonywanie innych zadań, zleconych przez przełożonych.

4.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie na I piętrze (budynek wyposażony jest w windę),
 2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy (praca w poniedziałek od 8oo do 17oo, wtorek –czwartek od 730 do 1530 , w piątek od 7oo do 14oo ),
 3. umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony
  (po odbyciu służby przygotowawczej, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym),
 4. wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 maja 2018r w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018r.,poz. 936 z późn.zm.) oraz Regulaminem Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Popielowie,
 5. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

14)Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Popielowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

15)Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony: www.bip.popielow.pl),
 3. życiorys z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 4. oświadczenie kandydata potwierdzające obywatelstwo,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach  (certyfikaty językowe, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach etc.)   poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 7. kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, a w przypadku trwania   stosunku pracy – oświadczenie kandydata o pozostawaniu w zatrudnieniu,
 8. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata, o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na w/w  Stanowisku,
 11. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność *
 12. oświadczenie kandydata o następującej treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2018r., poz.1000 z późn.zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2019r., poz.1282).

16)Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być opatrzone jego własnoręcznym podpisem.

*Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia,o którym mowa w ar 13a ust.2 ustawy z dnia 21.11.2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r.,poz.1282)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Urzędu Gminy w Popielowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Popielowie, ul.Opolska 13, 46-090 Popielów, z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds. administracyjno-organizacyjnych w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Popielowie” w terminie do dnia  9 lipca 2021r do godz. 14.00. Aplikacje , które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77/4275822 wew.29.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie

i miejscu rozpoczęcia II etapu naboru.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Popielowie przy ul. Opolskiej 13 ( pok.27) oraz na stronie Biuletynu Informacji (BIP).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.popielow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Popielowie po zakończeniu procedury naboru.

Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21.11.2008r o pracownikach samorządowych informacje o kadydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objetym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem , określonym w ogłoszeniu o naborze.

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów jest Wójt Gminy Popielów zwany dalej ADO (Administrator Danych Osobowych).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail : iod@popielow.pl lub listownie na adres siedziby administratora.
 3. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia naboru na w/w stanowisko.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów rekrutacji przez Urząd Gminy w Popielowie jest ustawa z dnia 26.06.1974r (art. 221 ) Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych.
 5. Informacja o wyniku naboru, w tym dane wybranego kandydata: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie www.bip.popielow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Popielowie, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego wyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem z przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.
 10. Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostali wybrani na w/w stanowisko będą możliwe do odbioru po 3 miesiącach od chwili ogłoszenia wyników naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one zniszczone w terminie do 6 miesięcy od chwili ogłoszenia naboru.

Wójt
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na podinspektora ds. administracyjno-organizacyjnych
PDFOgłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora ds administracyjno-organizacyjnych
DOCXKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie