Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania Programu ochrony środowiska dla gminy Popielów na lata 2021 - 2025

Popielów, 14.06.2021r.

Wójt Gminy Popielów

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. tj. 2021 poz. 247) w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu mającym na celu opracowanie przedmiotowego dokumentu zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania Programu ochrony środowiska dla gminy Popielów na lata 2021 - 2025.

Przedmiotem programu ochrony środowiska, jest realizacja polityki ochrony środowiska na obszarze gminy Popielów z uwzględnieniem celów zawartych w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Program będzie określał w szczególności:

 1. cele ekologiczne,
 2. rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,
 3. środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym środki finansowe.

Z założeniami dokumentu można się zapoznać na stronie internetowej urzędu www.bip.popielow.pl

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego Programu, w terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 1. w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46 - 090 Popielów,
 2. ustnie do protokołu w Referacie Budownictwa i ochrony środowiska, ul. Opolska 13, w pokoju nr 14, telefon nr 77 4275853, w godzinach pracy Urzędu,
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: gk@popielow.pl.

Uwagi i wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Popielowa.

PDFObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania Programu ochrony środowiska dla gminy Popielów na lata 2021 - 2025 (51,73KB)

ZAŁOŻENIA PROJEKTU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY POPIELÓW NA LATA 2021 - 2025

Podstawą prawną opracowania Programu ochrony środowiska dla gminy Popielów na lata 2021 - 2025 jest art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, który obliguje wójta gminy do sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska.

Potrzeba sporządzenia Programu wynika także z licznych zmian przepisów prawnych, nowego podejścia do różnych problemów środowiskowych oraz wyzwań związanych ze zmianami klimatu. Nowy program będzie realizował także cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Podstawowym celem sporządzania i uchwalania programu ochrony środowiska jest realizacja przez wójta polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych i programowych. Gminne programy ochrony środowiska stanowią podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu gminnym.

Działania ujęte w Programie mają na celu dążenie do sukcesywnej poprawy stanu środowiska w gminie, ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne źródeł zanieczyszczeń, ochronę walorów środowiska, a także rozwój i racjonalne gospodarowanie jego zasobami ze względu na dalszy rozwój społeczno-gospodarczy.

Zakres niniejszego opracowania określony jest wymaganiami zawartymi w ustawie Prawo ochrony środowiska. Istotnym dokumentem, który ma wpływ na zakres programu są "Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska" opracowane przez Ministerstwo Środowiska. Program będzie obejmował następujące obszary interwencji:

 1. jakość powietrza i ochrona klimatu,
 2. zagrożenie hałasem,
 3. pola elektromagnetyczne,
 4. gospodarowanie wodami,
 5. gospodarka wodno-ściekowa,
 6. zasoby geologiczne,
 7. gleby,
 8. gospodarowanie odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
 9. zasoby przyrodnicze,
 10. zagrożenia poważnymi awariami.

 PDFZałożenia projektu programu ochrony środowiska dla Gminy Popielów na lata 2021 - 2025 (55,81KB)