Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjnej oraz budynku biurowo-socjalnego wchodzącego w skład zakładu produkcyjnego Metal-MR Sp. z o.o. wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Siołkowice”.

Popielów, 08.06.2021r.

Herb Gminy Popielów

Wójt Gminy Popielów

Nr sprawy BOS.6220.3.2021.RZ

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia

W związku z art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2121 r., poz. 247 z późn. zm.),

zawiadamiam

iż w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali produkcyjnej oraz budynku biurowo-socjalnego wchodzącego w skład zakładu produkcyjnego Metal-MR Sp. z o.o. wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Siołkowice”, Wójt Gminy Popielów w dniu 08.06.2021 r. wydał postanowienie nr BOS.6220.3.2021.RZ nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią ww. postanowienia oraz ze zgromadzoną dokumentacją w sprawie, w tym opiniach: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, można zapoznać się w Referacie Budownictwa i ochrony środowiska Urzędu Gminy w Popielowie przy ul. Opolskiej 13, 46-090 Popielów, parter, pokój nr 14, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu).

Na postanowienie stronom służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 7 dniu od daty jego doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Popielów.            

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze zawiadomienie umieszcza się na:

  1. Tablicy ogłoszeń UG w Popielowie
  2. Tablicy ogłoszeń sołectwa Stare Siołkowice
  3. Tablicy ogłoszeń sołectwa Popielów
  4. BIP Urzędu Gminy w Popielowie
  5. a/a

PDFObwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia