Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

BOS.271.4.2021.BK Adaptacja budynku wozowni i stajni w celu utworzenia Centrum Warsztatowego Wśród Pszczół w Karłowicach

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) na zadanie pn.: „Adaptacja budynku wozowni i stajni w celu utworzenia Centrum Warsztatowego Wśród Pszczół w Karłowicach", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2021/BZP 00062609/01 z dnia 2021-05-24 wraz z załącznikami:

Ogłoszenie oraz SWZ wraz z załącznikami:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 2021BZP 0006260901 z dnia 2021.05.24.pdf

PDFSWZ skan.pdf

PDFSWZ.pdf

ZIPZałącznik Nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa.zip

PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf

DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx

DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx

DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx

DOCXZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.docx

DOCXZałącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx

DOCXZałącznik Nr 9 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego.docx

PDFZałącznik Nr 10 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, O KTÓREJ MOWA W ART. 222 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

PDFPismo BOS.271.4.2021.BK Informacja o kwocie na zamówienie.pdf

PDFPismo BOS.271.4.2021.BK Informacja o kwocie na zamówienie SKAN.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.4.2021.BK Informacja z otwarcia ofert.pdf

PDFPismo BOS.271.4.2021.BK Informacja z otwarcia ofert SKAN.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFBOS.271.4.2021.BK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (BIP).pdf
PDFBOS.271.4.2021.BK Zawiadomienie o wyborze oferty (BIP - skan).pdf