Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

BOS.271.5.2021.TJ Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościelnej w miejscowości Karłowice

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościelnej w miejscowości Karłowice", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2021/BZP 00062659/01 z dnia 24.05.2021 r. wraz z załącznikami:

Ogłoszenie oraz SWZ wraz z załącznikami:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 2021BZP 0006265901 z dnia 2021.05.24.pdf

PDFSWZ skan.pdf

PDFSWZ.pdf

ZIPZałącznik Nr 1 do SWZ - Dokumentacja techniczna.zip

PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf

DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx

DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx

DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx

DOCXZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.docx

DOCXZałącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx

DOCXZałącznik Nr 9 do SWZ - Wzór zobiwiązania podmiotu udostępniającego.docx

PDFZałącznik Nr 10 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, O KTÓREJ MOWA W ART. 222 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

PDFPismo BOS.271.5.2021.TJ Informacja o kwocie na zamówienie.pdf

PDFPismo BOS.271.5.2021.TJ Informacja o kwocie na zamówienie SKAN.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.5.2021.TJ Informacja z otwarcia ofert.pdf

PDFPismo BOS.271.5.2021.TJ Informacja z otwarcia ofert SKAN.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.5.2021.TJ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFPismo BOS.271.5.2021.TJ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty SKAN.pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania 2021BZP 0011364401 z dnia 2021-07-14.pdf