Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Popielowie

Na podstawie art. 11 ust.1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.Dz.U.z 2019r.,poz.1282)

WÓJT GMINY POPIELÓW ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – ds. Podatków i Opłat w REFERACIE FINANSOWYM w Urzędzie Gminy w Popielowie

Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące wymagania:

 1. Wymagania niezbędne :

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r.,poz. 1282),
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, finanse publiczne, rachunkowość, podatki,
 4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. znajomośc ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713 ),
 6. znajomość przepisów: ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych wraz z jej aktami wykonawczymi,
 7. staż pracy - minimum 5 lat,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 9. nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność biegłej obsługi komputera oraz podstawowych urządzeń biurowych,
 2. umiejętność organizowania pracy własnej,
 3. odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność, komunikatywność, odporność na stres,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. znajomość podstaw funkcjonowania administracji samorządowej,
 6. znajomość topografii Gminy Popielów,
 7. prawo jazdy kat.B,
 8. mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych w zakresie: wymiaru podatku od nieruchomości, wymiaru podatku rolnego, wymiaru podatku leśnego, wymiaru podatku od środków transportowych, od osób fizycznych i osób prawnych.
 2. Współpraca z ewidencją gruntów, ewidencją ludności oraz innymi jednostkami w toku prowadzonego postępowania administracyjnego.
 3. Przygotowywanie decyzji wymiarowych, umorzeniowych, przesuwania terminów płatności, rozłożenia na raty.
 4. Prowadzenie księgowości analitycznej dochodów gminy z tytułu podatków.
 5. Przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych.
 6. Prowadzenie spraw ulg i zwolnień ustawowych.
 7. Sporządzanie sprawozdań z zakresu wymiaru podatków i opłat.
 8. Przygotowywanie zaświadczeń w sprawach podatków i opłat.
 9. Sporządzanie sprawozdań z zakresu podatków i opłat.
 10. Podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.
 11. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom, łącznie z rozliczeniem dotacji przekazanej na ten cel.
 12. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej.
 13. Wykonywanie innych zadań, zleconych przez przełożonych.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie na II piętrze (budynek wyposażony jest

w windę),

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy (praca w poniedziałek od 8oo do 17oo, wtorek –

czwartek od 730 do 1530 , w piątek od 7oo do 14oo ),

 1. umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony

(po odbyciu służby przygotowawczej, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym),

 1. wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 maja 2018r w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018r.,poz. 936 z

późn.zm.) oraz Regulaminem Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Popielowie,

 1. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem

narzędzi informatycznych.

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Popielowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony: www.bip.popielow.pl),
 3. życiorys z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 4. oświadczenie kandydata potwierdzające obywatelstwo,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach  (certyfikaty językowe, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach etc.)   poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 7. kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, a w przypadku trwania   stosunku pracy – oświadczenie kandydata o pozostawaniu w zatrudnieniu,
 8. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata, o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na w/w  Stanowisku,
 11. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność *
 12. oświadczenie kandydata o następującej treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2018r., poz.1000 z późn.zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2019r., poz.1282).
 1. Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być opatrzone jego własnoręcznym podpisem.

*Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ar 13a ust.2 ustawy z dnia 21.11.2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r.,poz.1282)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Urzędu Gminy w Popielowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Popielowie, ul.Opolska 13, 46-090 Popielów, z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Popielowie” w terminie do dnia 28 maja 2021r do godz. 14.00. Aplikacje , które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77/4275822 wew.29.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie

i miejscu rozpoczęcia II etapu naboru.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Popielowie przy ul. Opolskiej 13 ( pok.27) oraz na stronie Biuletynu Informacji (BIP).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.popielow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Popielowie po zakończeniu procedury naboru.

Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21.11.2008r o pracownikach samorządowych informacje o kadydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objetym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem , określonym w ogłoszeniu o naborze.

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów jest Wójt Gminy Popielów zwany dalej ADO (Administrator Danych Osobowych).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail : iod@popielow.pl lub listownie na adres siedziby administratora.
 3. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia naboru na w/w stanowisko.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów rekrutacji przez Urząd Gminy w Popielowie jest ustawa z dnia 26.06.1974r (art. 221 ) Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych.
 5. Informacja o wyniku naboru, w tym dane wybranego kandydata: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie www.bip.popielow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Popielowie, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego wyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem z przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.
 10. Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostali wybrani na w/w stanowisko będą możliwe do odbioru po 3 miesiącach od chwili ogłoszenia wyników naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one zniszczone w terminie do 6 miesięcy od chwili ogłoszenia naboru.

 Wójt

 Sybilla Stelmach

Kwestionariusz:
DOCXKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Skany:
PDFZarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru ds. podatków i opłat 2021 r.pdf
PDFOgłoszenie o naborze ds. podatków i opłat 2021 r.pdf

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru ds. podatków i opłat 2021 r.pdf
PDFOgłoszenie o naborze ds. podatków i opłat 2021 r.pdf