Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

BOS.271.3.2021.BK Przebudowa drogi gminnej - ulicy Klasztornej w miejscowości Popielów

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej - ulicy Klasztornej w miejscowości Popielów", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2021/BZP 00051603/01 z dnia 2021-05-11 wraz z załącznikami:

Ogłoszenie oraz SWZ wraz z załącznikami:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSWZ.pdf
ZIPZałącznik Nr 1 do SWZ - Dokumentacja techniczna.zip
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf
DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx
DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx
DOCXZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.docx
DOCXZałącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx
DOCXZałącznik Nr 9 do SWZ - Wzór zobiwiązania podmiotu udostępniającego.docx
PDFZałącznik Nr 10 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, O KTÓREJ MOWA W ART. 222 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

PDFPismo BOS.271.3.2021.BK Informacja o kwocie na zamówienie.pdf
PDFPismo BOS.271.3.2021.BK Informacja o kwocie na zamówienie SKAN.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.3.2021.BK Informacja z otwarcia ofert.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.3.2021.BK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (BIP).pdf
PDFPismo BOS.271.3.2021.BK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (BIP-skan).pdf