Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 120.73.2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie zasad organizacji pracy w Urzędzie Gminy w Popielowie w okresie od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r. w celu zapobiegania oraz przeciwdziałania zakażeniom koron

Zarządzenie Nr 120.73.2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie zasad organizacji pracy w Urzędzie Gminy w Popielowie w okresie od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r. w celu zapobiegania oraz przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2

Na podstawie § 22 i § 25 ust. 3 pkt 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512 z późn.zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), w związku z art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 31 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W celu przeciwdziałania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 Wójt Gminy Popielów jako wykonujący uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Gminy w Popielowie w okresie od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r. poleca wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jego stałego wykonywania w formie pracy zdalnej.

§ 2.

Organizacja i wykonywanie pracy zdalnej odbywają się zgodnie z zarządzeniem Nr 120.30.2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 16 marca 2020 r.

§ 3.

Od polecenia określonego w § 1 wyłącza się pracowników wykonujących zadania:

  1. niezbędne dla zapewnienia pomocy obywatelom określone w § 21 ust. 4 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

  2. niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu, których wykonywanie jest niemożliwe w ramach pracy zdalnej.

§ 4.

W kontaktach między pracownikami nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa:

  1. w pokoju biurowym, kiedy przebywa w nim więcej niż jedna osoba oraz w którym stanowiska pracy są umiejscowione w taki sposób, że odległość miedzy nimi wynosi mniej niż 1,5 metra
    i nie zastosowano w nich innych rozwiązań oddzielających pracowników, np. osłony (ścianki) z tworzywa sztucznego,

  2. w częściach wspólnych budynku Urzędu Gminy, tj. sekretariacie, korytarzach itp.

§ 5.

1. Traci moc zarządzenie Nr 120.71.2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zasad organizacji pracy w Urzędzie Gminy w Popielowie w okresie od 22 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. w celu zapobiegania oraz przeciwdziałania zakażeniom koronawirusemSARS-CoV-2.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2021 r. i obowiązuje do dnia 18 kwietnia 2021 r.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Nr 120.73.2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie zasad organizacji pracy w Urzędzie Gminy w Popielowie w okresie od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r. w celu zapobiegania oraz przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 (79,17KB)