Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy w Popielowie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Siołkowice, gmina Popielów

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE

W związku z art. 61 § 4, art. 49 i 49a, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18 ) oraz art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.2021.247 t.j. z dnia 2021.02.05 ),

zawiadamiam, że w dniu 26.03.2021r na wniosek Wójta Gminy Popielów wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą;

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Siołkowice, gmina Popielów”

na nieruchomościach obejmujących działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 188/2 i dz. nr 191 km 2 oraz dz. nr 1139 km 7 obręb Stare Siołkowice.

Inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 10 września 2019r (Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26); § 3 ust. 2 pkt 2: „do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia:

  • Polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach”.

Miejscowość Stare Siołkowice posiada aktualny, obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja jest zgodna z zapisami planu miejscowego wsi Stare Siołkowice.

Informuje się również, że pismem nr BOS.6220.4.2021.RZ z dnia 07.04.2021r Wójt Gminy Popielów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz PGW Wody Polskie z wnioskiem o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie w godzinach pracy Urzędu – w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego Zawiadomienia.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.71.2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie zasad organizacji pracy w Urzędzie Gminy w Popielowie w okresie od 22 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. w celu zapobiegania oraz przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 zapoznanie się z aktami sprawy jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu Gminy w Popielowie tel.: 77 4275853, 77 4275851. Wgląd w dokumentację odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego w wyznaczonym miejscu w budynku Urzędu.

Wójt Gminy Popielów Sybilla Stelmach

PDFObwieszczenie Wójta Gminy w Popielowie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (443,96KB)