Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy w Popielowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację  przedsięwzięcia

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE

W związku z  art. 61 § 4, art. 49 i 49a,  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18)    oraz art. 73 ust 1   ustawy  z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko   

( Dz.U.2021.247 t.j. z dnia 2021.02.05  );

z a w i a d a m i a m

że  w dniu 22.02.2021r  na wniosek   firmy Metal-MR Spółka z o.o., ul. Cebuli 12A, 46-080 Chróścice; wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację  przedsięwzięcia  pod nazwą:

„Budowa hali produkcyjnej oraz budynku biurowo-socjalnego wchodzącego w skład zakładu produkcyjnego Meta-MR Sp. z o.o. wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Siołkowice”

na nieruchomości obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 1149/2 i 1150/2 km 7  obręb Stare Siołkowice.

Inwestycja  kwalifikuje się do przedsięwzięć określonych w   Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  z dnia 10 września 2019r  (Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26); § 3 ust. 1  pkt 13 i pkt 54 ppkt b:

•              Instalacje do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 15;

•              Zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a.

Miejscowość  Stare Siołkowice  posiada aktualny, obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja jest zgodna z zapisami planu miejscowego wsi Stare Siołkowice.

Informuje się również, że pismem nr  BOS. 6220.3.2021.RZ z dnia 12.03.2021r   Wójt Gminy Popielów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz PGW Wody Polskie z wnioskiem o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie  w godzinach pracy Urzędu – w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego Zawiadomienia.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.71.2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie zasad organizacji pracy w Urzędzie Gminy w Popielowie w okresie od 22 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. w celu zapobiegania oraz przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem   SARS-CoV-2 zapoznanie się z aktami sprawy jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu   z pracownikiem Urzędu Gminy w Popielowie tel.: 77 4275853, 77 4275851. Wgląd w dokumentację odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego w wyznaczonym miejscu w budynku Urzędu.

Wójt Gminy Popielów  - Sybilla Stelmach

PDFObwieszczenie Wójta Gminy w Popielowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację  przedsięwzięcia  pod nazwą: „Budowa hali produkcyjnej oraz budynku biurowo-socjalnego wchodzącego w skład zakładu produkcyjnego Meta-MR Sp. z o.o. wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Siołkowice" (339,63KB)