Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BOS.271.1.2021.TJ Utworzenie mieszkań wspomaganych/wspieranych na terenie Gminy Popielów

UWAGA: Zamawiający informuje, że w dokumentacji przetargowej prowadzonego postępowania wystąpiła oczywista omyłka polegająca na umieszczeniu na dokumentach przetargowych błędnych logotypów projektu, z którego zadanie jest finansowane.

W związku z powyższym w ramach autokorekty poniżej zamieszczamy poprawne logotypy uwzględniające Europejski Fundusz Społeczny:

Logotyp utworzenia mieszkań wspomaganych.
Przedstawiony jest na nim czarno-biały znak fundusze europejskie (białe gwiazdki na czarnym tle) 
- Opolskie ( rysunek przedstawia wieże)
- Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny ( Flaga Unii Europejskiej- gwiazdy tworzące okrąg)

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) na zadanie pn.: „Utworzenie mieszkań wspomaganych/wspieranych na terenie Gminy Popielów", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2021/BZP 00029131/01 z dnia 08.04.2021 r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2021BZP 0002913101 z dnia 08.04.2021 r. (130,63KB)

PDFSWZ - mieszkania wspomagane na terenie Gminy Popielów (545,43KB)

PDFSWZ - mieszkania wspomagane na terenie Gminy Popielów SKAN (2,76MB)

ZIPZałącznik Nr 1 do SWZ - Dokumentacja techniczna (5,48MB)

PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy (839,33KB)

DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego (101,05KB)

DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (87,96KB)

DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (89,53KB)

DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (85,54KB)

DOCXZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych (85,06KB)

DOCXZałącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób (86,75KB)

PDFZałącznik Nr 9 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu (124,99KB)

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, O KTÓREJ MOWA W ART. 222 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

PDFPismo BOS.271.1.2021.TJ Informacja o kwocie na zamówienie (163,35KB)

PDFPismo BOS.271.1.2021.TJ Informacja o kwocie na zamówienie SKAN (36,25KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.1.2021.TJ Informacja z otwarcia ofert (141,29KB)

PDFPismo BOS.271.1.2021.TJ Informacja z otwarcia ofert SKAN (55,50KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.1.2021.TJ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (191,45KB)

PDFPismo BOS.271.1.2021.TJ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - SKAN (86,72KB)

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania 2021BZP 0007619601 z dnia 2021-06-09 (62,79KB)