Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie Wójta Gminy Popielów do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

WÓJT GMINY POPIELÓW

zaprasza

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.)

do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

 

1. Zadaniem komisji konkursowej będzie ocena ofert złożonych zgodnie z zarządzeniem 0050/438/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 4 marca 2021 r. w ramach otwartego konkursu na realizację w 2021 roku zadań publicznych samorządu gminnego w zakresie:

·   Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z podziałem na dwa obszary tematyczne:

  1. Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Popielów.
  2. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w rożnych dyscyplinach sportu.

2. Tryb powołania i zasady działania komisji określa Rozdział 12 Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021 przyjętego uchwałą Nr XXVIII /196/2020  Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada  2020 roku.

3. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

4. Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie. Osoba zgłaszana do składu komisji konkursowej musi spełniać łącznie następujące kryteria:

  • nie reprezentuje organizacji lub podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert
  • nie pozostaje wobec organizacji lub podmiotu biorącego udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

5. Wójt Gminy Popielów zarządzeniem określi imienny skład komisji konkursowej.

6. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy może zgłosić do składu komisji tylko jednego kandydata.

7. Pisemne zgłoszenie kandydata na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) należy złożyć do dnia 22 marca 2021 roku (decyduje data wpływu) w siedzibie Urzędu Gminy Popielów ul. Opolska 13

DOCFormularz zgłoszenia kandydata na członka komisji do oceny ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (29,50KB)
DOCXKLAUZULA INFORMACYJNA - Komisja konkursowa realizacja zadania publicznego w sprawie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. (16,88KB)