Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wójt Gminy i Zastępca

Wójt Gminy
Sybilla Stelmach

Zgodnie z art. 26 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm) wójt jest organem wykonawczym gminy.
Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań wójta należy w szczególności:

 

 1. przygotowanie projektów uchwał rady gminy,
 2. określanie sposobu wykonywania uchwał,
 3. gospodarowanie mieniem komunalnym,
 4. wykonywanie budżetu,
 5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.
Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem.
Zgodnie z art. 60 ustawy za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt.

Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:

 1. zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej  kwotach
 2. wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
 3. emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
 4. dokonywania wydatków budżetowych,
 5. zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
 6. dysponowania rezerwami budżetu gminy,
 7. blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.