Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Popielowie Biuletyn Informacji Publicznej

Wójt Gminy i Zastępca

Wójt Gminy
Sybilla Stelmach

Zgodnie z art. 26 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm) wójt jest organem wykonawczym gminy.
Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań wójta należy w szczególności:

 

 1. przygotowanie projektów uchwał rady gminy,
 2. określanie sposobu wykonywania uchwał,
 3. gospodarowanie mieniem komunalnym,
 4. wykonywanie budżetu,
 5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.
Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem.
Zgodnie z art. 60 ustawy za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt.

Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:

 1. zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej  kwotach
 2. wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
 3. emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
 4. dokonywania wydatków budżetowych,
 5. zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
 6. dysponowania rezerwami budżetu gminy,
 7. blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.


 

 
 
Metryczka
 • wytworzono:
  01-07-2003
  przez: Grażyna Kuźnik
 • opublikowano:
  01-07-2003 13:24
  przez: Grażyna Kuźnik
 • zmodyfikowano:
  26-11-2018 08:42
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Popielów
  odwiedzin: 7082
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl