Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

BOS.271.12.2020.TJ „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Stare Siołkowice"

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Stare Siołkowice", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 771359-N-2020 z dnia 28.12.2020 r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 771359-N-2020 z dn. 28.12.2020 r..pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - PSZOK Stare Siołkowice SKAN.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - PSZOK Stare Siołkowice.pdf

DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty.docx

DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - Grupy kapitałowe.docx

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu robot budowlanych.docx

DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu osób.docx

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy.pdf

ZIPZałącznik nr 9A1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna I.zip

ZIPZałącznik nr 9A2 do SIWZ - Dokumentacja techniczna II.zip

ZIPZałącznik nr 9A3 do SIWZ - Dokumentacja techniczna III.zip

ZIPZałącznik nr 9B do SIWZ - Specyfikacje techniczne.zip

ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiary robót.zip

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ I:

PDFBOS.271.12.2020.TJ Odpowiedź na zapytania do SIWZ.pdf

PDFBOS.271.12.2020.TJ Odpowiedź na zapytania do SIWZ SKAN.pdf

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ II:

PDFBOS.271.12.2020.TJ Odpowiedź na zapytania do SIWZ II.pdf

PDFBOS.271.12.2020.TJ Odpowiedź na zapytania do SIWZ II SKAN.pdf

OTWARCIE OFERT:

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert, która ze względu na ogłoszony stan epidemii oraz w związku z Ustawą z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach stosowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) oraz opinią UZP - https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego odbędzie się poprzez transmisję on-line prowadzoną na kanale YouTube Gminy Popielów, odnośnik: https://www.youtube.com/channel/UCO65dmRkL46t9-cwJzOor9w

Nagranie z otwarcia ofert: https://www.youtube.com/watch?v=D6-jJBNOnrs

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFBOS.271.12.2020.TJ Informacja z otwarcia ofert.pdf

PDFBOS.271.12.2020.TJ Informacja z otwarcia ofert SKAN.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.12.2020.TJ Zawiadomienie o wyborze najkorz. oferty.pdf

PDFPismo BOS.271.12.2020.TJ Zawiadomienie o wyborze najkorz. oferty SKAN.pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Nr 510418323-N-2021 z dn. 23.02.2021 r..pdf