Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursach na realizację zadań publicznych w 2021 roku

 

Zarządzenie Nr 0050/455/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 12  kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej


Wójt Gminy Popielów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z podziałem na dwa obszary tematyczne:
1) Rozwijanie rożnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Popielów.
2) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w rożnych dyscyplinach sportu
Szczegółowy opis ogłoszenia:
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-438-2021 z dnia 04-03-2021.pdf (2,27MB) (skan)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-438-2021 z dnia 04-03-2021.pdf (578,61KB) (plik w formie dostępnej)

Zarządzenie:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-438-2021 z dnia 04-03-2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (434,54KB) (skan)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-438-2021 z dnia 04-03-2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (429,12KB) (plik w formie dostępnej)

Klauzula informacyjna RODO:
PDFKlauzula informacyjna RODO (572,29KB) (skan)
PDFKlauzula informacyjna RODO W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.) w Urzędzie Gminy w Popielowie do 5 czerwca 2021 r. zostało przedłużone polecenie pracy zdalnej, z wyjątkiem pracowników wykonujących zadania niezbędne dla zapewnienia pomocy obywatelom oraz niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu, których wykonywanie jest niemożliwe w ramach pracy zdalnej. (735,58KB) (plik w formie dostępnej)

Do pobrania:

wersja do druku:
PDFWzór oferty na realizację zadania publicznego (129,87KB)
PDFWzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (97,29KB)

wersja edytowalna:
DOCXWzór oferty realizacji zadania publicznego (51,25KB)
DOCXWzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (96,56KB)

Zaproszenie Wójta Gminy Popielów do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej


Wójt Gminy Popielów powołuje Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert w konkursach na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-446-2021 z dnia 24-03-2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2021 r.pdf (261,66KB) (skan)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-446-2021 z dnia 24-03-2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2021 r.pdf (502,67KB) (plik w formie dostępnej)


Wójt Gminy Popielów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i dorosłych, z podziałem na dwa rodzaje zadań:
1) Rozwijanie rożnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Popielów.
2) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w rożnych dyscyplinach sportu
Szczegółowy opis ogłoszenia:
PDFZał. 1 - Konkurs w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (1,99MB) (skan)
PDFZał. 1 - Konkurs w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (575,60KB) (plik w formie dostępnej)

Ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej z podziałem na dwa rodzaje zadań:
1) Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów.
2) Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
Szczegółowy opis ogłoszenia: 
PDFZał. 2 - Konkurs w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.pdf (1,91MB) (skan)
PDFZał. 2 - Konkurs w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.pdf (573,45KB) (plik w formie dostępnej)

Zarządzenie:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-375-2020 z dnia 4-12-2020 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku.pdf (410,88KB) (skan)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-375-2020 z dnia 4-12-2020 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku.pdf (428,01KB) (plik w formie dostępnej)

Klauzula informacyjna RODO:
PDFKlauzula informacyjna RODO (572,29KB) (skan)
PDFKlauzula informacyjna RODO W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.) w Urzędzie Gminy w Popielowie do 5 czerwca 2021 r. zostało przedłużone polecenie pracy zdalnej, z wyjątkiem pracowników wykonujących zadania niezbędne dla zapewnienia pomocy obywatelom oraz niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu, których wykonywanie jest niemożliwe w ramach pracy zdalnej. (735,58KB) (plik w formie dostępnej)

Do pobrania:

wersja do druku:
PDFWzór oferty na realizację zadania publicznego (129,87KB)
PDFWzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (97,29KB)

wersja edytowalna:
DOCXWzór oferty realizacji zadania publicznego (51,25KB)
DOCXWzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (96,56KB)


WÓJT GMINY POPIELÓW
zaprasza
organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.)
do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

1. Zadaniem komisji konkursowej będzie ocena ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w 2021 roku zadań publicznych samorządu gminnego w zakresie:

  • Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  • ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej

2. Tryb powołania i zasady działania komisji określa Rozdział 12 Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021 przyjętego uchwałą Nr XXVIII /196/2020  Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada  2020 roku.

3. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

4. Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie. Osoba zgłaszana do składu komisji konkursowej musi spełniać łącznie następujące kryteria:

  •  nie reprezentuje organizacji lub podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert
  • nie pozostaje wobec organizacji lub podmiotu biorącego udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

5. Wójt Gminy Popielów zarządzeniem określi imienny skład komisji konkursowej, regulamin pracy komisji konkursowej oraz wskaże przewodniczącego komisji.

6. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy może zgłosić do składu komisji tylko jednego kandydata.

7. Pisemne zgłoszenie kandydata na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) należy złożyć do dnia 21 grudnia 2020 roku (decyduje data wpływu) w siedzibie Urzędu Gminy Popielów ul. Opolska 13

PDFZAPROSZENIE WÓJTA GMINY do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej.pdf (632,28KB)

PDFformularz-zgloszenia-kandydata-na-czlonka-komisji-konkursowej-powolywanej-w-celu-opiniowania-ofert-zlozonych-w-ogloszonym-otwartym-konkursie-ofert-na-zlecenie-.pdf (430,61KB)
DOCformularz-zgloszenia-kandydata-na-czlonka-komisji-konkursowej-powolywanej-w-celu-opiniowania-ofert-zlozonych-w-ogloszonym-otwartym-konkursie-ofert-na-zlecenie-realizacji-zadan-publicznych-w-2021-roku.doc (30,00KB)

PDF20 - KLAUZULA INFORMACYJNA - Komisja konkursowa realizacja zadania publicznego.pdf (238,21KB)


Wójt Gminy Popielów powołuje Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert w konkursach na realizację zadań publicznych w zakresie:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-393-2020 z dnia 23-12-2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2021 r..pdf (326,46KB) (skan)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-393-2020 z dnia 23-12-2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2021 r..pdf (504,45KB) (plik w formie dostępnej)


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-403-2020 z dnia 31-12-2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.pdf (648,20KB) (skan)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-403-2020 z dnia 31-12-2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.pdf (447,65KB) (plik w formie dostępnej)


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-421-2021 z dnia 26-01-2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (907,30KB) (skan)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-421-2021 z dnia 26-01-2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury.pdf (649,38KB) (plik w formie dostępnej)