Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w m. Lubienia oraz Popielowska Kolonia

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

     Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Popielów następujących uchwał:

1)     Nr XXIII/167/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Wiejskiej oraz Polnej w Lubieni,

2)     Nr XXIII/168/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Szkolnej w Popielowskiej Kolonii.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego postępowania w terminie do 30 listopada 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:

▪      w formie papierowej do Urzędu Gminy Popielów, 46-090 Popielów ul. Opolska 13,

▪      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: lub przez platformę e-PUAP,

▪      ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Popielów w Referacie Budownictwa i Ochrony Środowiska.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Popielów.

Na stronie BIP Urzędu Gminy Popielów oraz na tablicach ogłoszeń - w załączniku Nr 1 do Obwieszczenia została zamieszczona informacja na temat przetwarzania danych osobowych.

 

  Wójt Gminy Popielów

/-/ Sybilla Stelmach

 

 

Załącznik Nr 1 do OBWIESZCZENIA

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Popielowie z/s ul. Opolska 13, 46-090 Popielów,  jest Wójt Gminy Popielów.
  2. W Urzędzie Gminy w Popielowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt listowny z IOD: Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, kontakt e-mail: 

3.      Cel przetwarzania danych osobowych - sporządzenie miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.).

4.      Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, które uprawnione są do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa (sądy, organy ścigania) oraz podmioty przetwarzające je na zlecenie Administratora wynikających z zawartych umów (podmioty dostarczające systemy informatyczne, w których przetwarzane są dane osobowe).

5.      Administrator nie będzie przekazywał do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej danych osobowych.

6.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa oraz w przepisach dotyczących archiwizowania dokumentacji.

7.      Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu  nadzorczego.

8.      Osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.      W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, wówczas podanie przez Pani/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11.   Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.