Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XXVI/188/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarowania odpadami”

Uchwała Nr XXVI/188/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 14 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarowania odpadami”

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz w związku z art. 28a ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.), Rada Gminy Popielów  uchwala, co następuje:
§ 1. 
1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarowania odpadami”.
2. Projekt przewidziany do realizacji w ramach osi priorytetowej V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.
§ 2. 
1. Zasady funkcjonowania partnerstwa oraz zasady współpracy Partnera Wiodącego z wyłonionymi Partnerami określać będzie porozumienie zawarte pomiędzy Partnerami.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Popielów do zawarcia porozumienia w sprawie partnerstwa dotyczącego projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1.
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 

PDFUchwała Nr XXVI-188-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 14-09-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarowania odpadami.pdf