Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XXVI/187/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/72/2019 Rady Gminy Popielów w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej

Uchwała Nr XXVI/187/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 14 września 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/72/2019 Rady Gminy Popielów  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach przeznaczonej na prowadzenie przedszkola i żłobka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65), Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
W uchwale Nr XII/72/2019 Rady Gminy Popielów w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach przeznaczonej na prowadzenie przedszkola i żłobka wprowadza się następujące zmiany:
1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami byłej Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach przeznaczonej na prowadzenie przedszkola i żłobka na okres oznaczony do dnia 31.12.2027 r.”;
2) §1 uchwały otrzymuje brzmienie „Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas oznaczony do dnia 31.12.2027 r. części nieruchomości - działki nr 1278 km. 9 obręb Stare Siołkowice o powierzchni 0,1224 ha zabudowanej budynkami i budowlami byłej Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach przy ulicy Michała 2 i zaznaczonej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej OP1B/00026470/5 z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola i żłobka”.
§ 2. 
Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 

PDFUchwała Nr XXVI-187-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 14-09-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XII-72-2019 Rady Gminy Popielów w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.pdf