Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XXVI/186/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 14 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Szkolnej w Nowych Siołkowicach

Uchwała Nr XXVI/186/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 14 września 2020 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Szkolnej w Nowych Siołkowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Popielów, poprzedzony analizą wykonaną zgodnie z art. 14 ust. 5 w/w ustawy, Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Szkolnej w Nowych Siołkowicach.
§ 2. 
Granice obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 

PDFUchwała Nr XXVI-186-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 14-09-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Szkolnej w Nowych Siołkowicach.pdf