Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050/327/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Rybna oraz ustalenia terminu zebrania wiejskiego wyborczego

ZARZĄDZENIE NR 0050/327/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 14 września 2020 r.

w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Rybna oraz ustalenia terminu zebrania wiejskiego wyborczego

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 35 ust. 3 oraz art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 ro samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz § 15 oraz § 10 ust. 2 w związku z § 14 Statutu Sołectwa Rybna stanowiącego załącznik nr 9 do uchwały Nr XXI/142/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r. poz. 1359 i 1941), Wójt Gminy Popielów zarządza, co następuje:

§ 1

Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Rybna w celu dokończenia kadencji 2019-2024 w związku z rezygnacją dotychczasowego sołtysa.

§ 2

Wybory należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Sołectwa Rybna stanowiącym załącznik nr 9 do uchwały Nr XXI/142/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r. poz. 1359 i 1941).

§ 3

Ustala się termin zebrania wiejskiego wyborczego w celu dokonania wyboru sołtysa sołectwa Rybna na dzień 21 września 2020 r. o godz. 1900 w Domu Ludowym w Rybnej.

§ 4

Termin zebrania wiejskiego wyborczego podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5

Obsługę kancelaryjną zebrania wiejskiego wyborczego zapewniają wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-327-2020 z dnia 14-09-2020 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Rybna oraz ustalenia terminu zebrania wiejskiego wyborczego.pdf (289,25KB)