Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050/326/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 7 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia części działek nr 371 km. 4 i 373 km. 4 obręb Nowe Siołkowice stanowiących własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków

ZARZĄDZENIE NR 0050/326/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 07 września 2020 r.

w sprawie przeznaczenia do użyczenia części działek nr 371 km. 4 i 373 km. 4 obręb Nowe Siołkowice stanowiących własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 13 ust. 1, art. 25, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), oraz § 5 pkt 4, § 16 uchwały Nr XVI/109/08 Rady Gminy Popielów z dnia 21.02.2008 r.w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Popielów oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Przeznacza się do użyczenia na czas oznaczony do 31.12.2027 r. część nieruchomości gruntowej niezabudowanej - część działki nr 371 km. 4 o pow. 0,0142 ha, cześć działki nr 373 km. 4 część o powierzchni 0,0018 ha, (łącznie 0,0160 ha) z przeznaczeniem na realizację przez Samorządowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie przedsięwzięcia "budowę budynku edukacji rybackiej". Nieruchomość została opisana w wykazach stanowiących załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Ogłasza się wykazy nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, informacja o wywieszeniu w/w wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej a wykazy o których mowa w § 1 podlegają wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie ul. Opolska 13 i na stronach internetowych Urzędu Gminy w Popielowie.

§ 3

Biorący do używania zobowiązany jest do budowy budynku edukacji rybackiej i będzie ponosił koszty wynikające z korzystania z przedmiotu użyczenia, oraz opłacać podatek od nieruchomości przez cały czas trwania umowy użyczenia.

§ 4

Szczegółowe warunki użyczenia określone zostaną w umowie użyczenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-326-2020 z dnia 07-09-2020 w sprawie przeznaczenia do użyczenia części działek nr 371 km. 4 i 373 km. 4 obręb Nowe Siołkowice stanowiących własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków.pdf (1,19MB)