Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

BOS.271.6.2020 Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Siołkowice

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Siołkowice", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 581987-N-2020 z dnia 07.09.2020 r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 581987-N-2020 z dn. 07.09.2020 r..pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienie - Dokumentacja techniczna modernizacji oczyszczalni ścieków.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienie - Dokumentacja techniczna modernizacji oczyszczalni ścieków SKAN.pdf

DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty.docx

DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - grupy kapitałowe.docx

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz usług.docx

DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób.docx

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy odernizacja oczyszczalni.pdf

ZIPPFU cz. I.zip

ZIPPFU cz. II.zip

ZIPPFU cz. III.zip

OTWARCIE OFERT:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.09.2020 r., o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert, która ze względu na ogłoszony stan epidemii oraz w związku z Ustawą z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach stosowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) oraz opinią UZP - https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego odbędzie się poprzez transmisję on-line prowadzoną na kanale YouTube Gminy Popielów, odnośnik: https://www.youtube.com/channel/UCO65dmRkL46t9-cwJzOor9w

Nagranie z otwarcia ofert: https://www.youtube.com/watch?v=vPLIcAhP-g4

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFBOS.271.6.2020.TJ Informacja z otwarcia ofert.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.6.2020 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej .pdf

PDFPismo BOS.271.6.2020 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej SKAN.pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Nr 510220578-N-2020 z dn. 06.11.2020 r..pdf