Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XXV/184/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/180/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego

Uchwała Nr XXV/184/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/180/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja”

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz w związku z art. 28a ust. 1 - 3 w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
W uchwale Nr XXIV/180/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja”  wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa, całkowita wartość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację wynosi 270 600,00 zł, w tym dofinansowanie 255 717,00 zł, natomiast w zakresie dotyczącym wkładu własnego Gminy Popielów wartość środków wynosi 14 883,00 zł”.
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XXV-184-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 28-08-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV-180-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego.pdf